Főoldal » Archív » Vádemelés Bács-Kiskun megyében az apját életveszélyesen megkéselő jánoshalmai férfi ellen

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 33 éves jános­hal­mai férfi ellen, aki 2016. már­ci­us 18-án reg­gel apjá­nak jános­hal­mai háza előtt csa­lá­di konf­lik­tus után része­gen egy kés­sel mell­ka­son szúr­ta szin­tén ittas apját. 

Az 33 éves vád­lott már évek­kel ezelőtt elköl­tö­zött a szü­le­i­től, de sok­szor meg­lá­to­gat­ta őket. A vád­lott és apja rend­sze­re­sen fogyasz­tot­tak alko­holt, közös ita­lo­zá­sa­ik során rend­sze­re­sek vol­tak a viták, kötöz­kö­dé­sek.

2016. már­ci­us 18-án haj­nal­ban az apa elment fia ott­ho­ná­ba, hogy csa­lá­di prob­lé­má­kat beszél­je­nek meg. Ezután reg­gel 7 óra körül közö­sen vissza­men­tek a szü­lői házba, ahol ita­lo­zás mel­lett foly­tat­ták a beszél­ge­tést, ami­től mind­ket­ten leré­sze­ged­tek.

A beszél­ge­tés ismét vitá­vá, vesze­ke­dés­sé fajult köz­tük, mely­nek hevé­ben az apa lefe­jel­te a vád­lot­tat és kites­sé­kel­te a lakás­ból. Ahogy az apa az utcá­ra kitol­ta a vád­lot­tat, még egy­szer lefe­jel­te a fiát.

Az erő­sen ittas fiú ettől fel­dü­hö­dött és elő­vet­te zseb­ké­sét, mellyel egy­szer, kaszá­ló moz­du­lat­tal mell­ka­son szúr­ta az apját. Ezután a vád­lott vissza­ment a saját laká­sá­ba. Az apa még az utcá­ról a laká­sa bejá­ra­tá­ig el tudott menni, de ott elájult és össze­esett. A men­tők kór­ház­ba is szál­lí­tot­ták a mell­ka­son szúrt sér­tet­tet.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt a mell­ka­sán a mell­üre­get meg­nyi­tó, köz­vet­le­nül élet­ve­szé­lyes szúrt sérü­lést szen­ve­dett, az éle­tét a gyors és szak­sze­rű orvo­si ellá­tás men­tet­te meg. A lefe­je­lé­sek miatt a vád­lott a szá­ján 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, de ezek miatt nem kérte apja meg­bün­te­té­sét

A vád­lott lak­hely­el­ha­gyá­si tila­lom hatá­lya alatt várja a tár­gya­lást, őt a főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dön­te­ni.