Főoldal » Hírek » Vádemelés egy 1999-es leszámolási ügyben - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség előre kiter­vel­ten, több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat két férfi ellen, akik­kel szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tést indít­vá­nyoz.

A vád­irat sze­rint az egyik vád­lott, egy jelen­leg 52 éves férfi 1991 és 1998 között köze­li bará­ti viszonyt ápolt koráb­bi bűn­tár­sá­val, egy magyar állam­pol­gár­ral, az egyik későb­bi sér­tet­tel. Mind­ket­te­jük közös isme­rő­se volt egy bol­gár állam­pol­gár, a későb­bi másik sér­tett, aki­vel az elle­nük indult egy­ko­ri külön­bö­ző bün­te­tő ügyek­ben elren­delt elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­suk során kerül­tek kap­cso­lat­ba. A magyar állam­pol­gár sér­tett rend­kí­vül szo­ros kap­cso­la­ta 1998 nya­rán meg­la­zult az 52 éves fér­fi­val, ugyan­ak­kor rövid­del ezt köve­tő­en, napi szin­tű, bizal­mi kap­cso­lat­ba került a bol­gár állam­pol­gár sér­tet­tel.

Az 52 éves férfi ezidő­tájt ismer­te meg egy szlo­vá­ki­ai bűn­szer­ve­zet veze­tő­jét, aki­nek anya­gi és logisz­ti­kai segít­sé­get is nyúj­tott, ami­kor az a tár­sa­i­val együtt – szlo­vá­ki­ai bűn­szer­ve­ze­ti ellen­té­tek elől mene­kül­ve – tar­tó­san Buda­pes­ten tar­tóz­ko­dott. A vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy ezt a kap­cso­la­tát fel­hasz­nál­va a koráb­bi bizal­ma­sa­it – a magyar és a bol­gár sér­tet­tet – meg­öle­ti.

A magyar sér­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töl­töt­te, mely­nek kere­té­ben eny­hébb vég­re­haj­tá­si sza­bá­lyok ked­vez­mé­nyé­ben része­sült, így 1998 decem­be­ré­től egy XV. kerü­le­ti ven­dég­lő­ben tar­tóz­kod­ha­tott reg­gel­től kora estig. A sér­tett­nek itt mun­ka­vi­szonyt iga­zol­tak, tény­le­ge­sen azon­ban túl­nyo­mó­részt a neki fenn­tar­tott asz­tal­nál ült, ahol bará­ta­i­val, isme­rő­se­i­vel, köz­tük a bol­gár sér­tet­tel talál­ko­zott, aki napi szin­ten bejárt hozzá és hosszabb időt töl­tött ott vele. Mivel az 52 éves vád­lott erről tudo­más­sal bírt, és magát a hely­színt is ismer­te, ezen isme­re­te­it meg­osz­tot­ta a szlo­vák bűn­szer­ve­ze­ti veze­tő­vel, aki meg­bíz­ta isme­rő­sét, az ügy másik vád­lott­ját, egy jelen­leg 56 éves szlo­vák fér­fit, hogy ezen a helyen ölje meg a sér­tet­te­ket. A bűn­szer­ve­ze­ti veze­tő továb­bi segít­ség­ként a tet­tes hely­szín­re, illet­ve az onnan tör­té­nő elszál­lí­tá­sá­ra a bűn­szer­ve­ze­té­nek egyik tag­ját uta­sí­tot­ta. Ez a férfi a bűn­cse­lek­mény óta eltelt idő­ben elhunyt.

A sér­tet­tek 1999. feb­ru­ár 2-án a dél­előt­ti órák­ban a ven­dég­lő­ben ültek egy asz­tal­nál, ami­kor a szlo­vák vád­lott belé­pett a kis­ven­dég­lő­be, ahol az útjá­ban lévő egyik ven­dé­get fél­re­tol­va gyors lép­tek­kel, cél­irá­nyo­san a hátsó box­hoz ment, majd a nála lévő hang­tom­pí­tós gép­pisz­tollyal össze­sen húsz, fejre és fej­tá­jék­ra irá­nyu­ló cél­zott lövés­sel kiol­tot­ta a sér­tet­tek éle­tét.

A lövé­sek leadá­sát köve­tő­en a szlo­vák férfi a kis­ven­dég­lőt siet­ve elhagy­ta, és a közel­ben rá vára­ko­zó sze­mély­gép­ko­csi­val a hely­szín­ről elme­ne­kült.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a két fér­fi­val – az 52 éves­sel, mint fel­buj­tó­val – szem­ben előre kiter­vel­ten, több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szék előtt.

A főügyész­ség velük szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, azzal, hogy a vád­lot­tak fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tá­sá­nak leg­ko­ráb­bi idő­pont­ját a bíró­ság húsz évben hatá­roz­za meg. A főügyész­ség mind­ezen túl­me­nő­en a szlo­vák férfi kiuta­sí­tá­sá­ra is indít­ványt tett.

A vád­lot­tak letar­tóz­ta­tás­ban van­nak.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott, vide­ó­kat is tar­tal­ma­zó rend­őr­sé­gi köz­le­mé­nyek az aláb­bi link­ről érhe­tők el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/pont-kerult-az-1999-es-alvilagi-leszamolas