Főoldal » Archív » Vádemelés egy a CEU tüntetésen rendőrt bántalmazó férfi ügyében

A tavaly ápri­li­si demonst­rá­ci­ón részt vett 43 éves férfi a vád sze­rint egy rend­őri sor­fal­ban álló rend­őrt ütött meg.

A vád­irat sze­rint a vád­lott részt vett a 2017. ápri­lis 4-én dél­után Buda­pes­ten, az V. kerü­let Kos­suth Lajos téren meg­ren­de­zett, Közép-európai Egye­tem­mel (Cent­ral Euro­pe­an Uni­ver­sity, magya­rul is hasz­nált rövi­dí­té­se: CEU) kap­cso­la­tos demonst­rá­ci­ón. A vád­lott egy kb. 3-4 méter hosszú zász­ló­ru­dat tar­tott a kezé­ben, a nem­ze­ti és az euró­pai uniós zász­lót lengetve.

A Par­la­ment IX. kapu­já­nál lévő lép­cső­sor előtt a ren­dez­vény biz­to­sí­tá­sá­ra csa­pat­erő­ben, beve­té­si öltö­zet­ben fel­so­ra­koz­ta­tott rend­őri sor­fal­ban álló sér­tett, a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság állo­má­nyá­ban szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őr törzs­zász­lós egyik kezét előre nyújt­va igye­ke­zett vissza­tar­ta­ni a lép­cső­sor felé meg­in­du­ló, lök­dö­ső­dő tömeget.

Ennek során a vád­lott a vele szem­ben álló, szol­gá­la­ti fel­ada­ta­it ellá­tó rend­őrt a vád sze­rint egy alka­lom­mal, tenyér­rel szem-, illet­ve járom­csont tájé­kon ütöt­te, elta­lál­va a szem­üve­gét is.

A férfi a fenti cse­lek­mé­nyé­vel a rend­őr törzs­zász­lóst jog­sze­rű eljá­rá­sá­ban erő­szak­kal akadályozta.

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíróságra.