Főoldal » Hírek » Vádemelés egy életveszélyes előzés miatt – videóval - a Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség azzal a 30 év körü­li fér­fi­val szem­ben, aki 2022 októ­be­ré­ben sza­bály­ta­la­nul, máso­kat veszé­lyez­tet­ve elő­zött a Bala­to­na­ka­rattyát, Bala­ton­ke­ne­sét és Bala­ton­fűz­főt észak­ról elke­rü­lő főúton.

A vád­irat sze­rint a sofőr a reg­ge­li órák­ban sze­mély­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett a 710-es főúton, ami­kor irány­jel­ző hasz­ná­la­ta nél­kül és nem törőd­ve a szem­ből érke­ző sze­mély­au­tó­val, az előt­te hala­dó teher­gép­ko­csi elő­zé­sé­be kezdett.

A vád­lott bár látta a szem­köz­ti sáv­ban köze­le­dő jár­mű­vet, az elő­zést nem sza­kí­tot­ta meg, és annak elle­né­re, hogy az elő­zött teher­gép­ko­csi veze­tő­je segí­tő­ké­szen az út szé­lé­re húzó­dott, a férfi még inkább áttért a szem­köz­ti sávba.

A szem­be­jö­vő jármű sofőr­je féke­zett, és a bal­eset elke­rü­lé­se érde­ké­ben hir­te­len az útpad­ká­ra kor­má­nyoz­ta a jár­mű­vét, majd a mögöt­te hala­dó másik jár­mű­nek is le kel­lett húzód­nia a mur­vás rész­re.  Végül mind­egyik gép­ko­csi bal­eset nél­kül foly­tat­ni tudta az útját, ám az elkö­ve­tő a sza­bály­ta­lan elő­zés­sel mások éle­tét és testi épsé­gét köz­vet­len veszély­nek tette ki.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra, és abban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től tör­té­nő eltil­tá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járásbíróságnak.

A köz­le­mény­hez tar­to­zó videó az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://fb.watch/i_IKAffgk6/