Főoldal » Archív » Vádemelés egy vidéki kisbolt kirablója ellen – VIDEÓVAL

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az ellen a férfi ellen, aki kés­sel fenye­get­ve kira­bolt egy Komá­di­ban lévő kisboltot.

A vád­lott 2018. már­ci­us végén a kora dél­utá­ni órák­ban bement egy Komá­di­ban talál­ha­tó élel­mi­szer­bolt­ba, ahol élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te a bolt eladó­ját. A vád­lott eköz­ben úgy tett, mint­ha a kabát­ja alatt egy nagy kés lenne, majd a bol­tos­tól ciga­ret­tát köve­telt. Mivel kéré­sé­nek a sér­tett nem tett ele­get, a férfi átnyúlt a pul­ton és a nyit­va lévő kasszá­ból kivett 12.500,-Ft-ot. Ezután a pénz­tár­gé­pet a föld­re dobta és a bank­kár­tya ter­mi­nált is megrongálta.

Az eladó a vád­lott elől a hűtő­pult mögé mene­kült, ahon­nan tele­fo­non pró­bált segít­sé­get hívni. A férfi meg­kí­sé­relt átmász­ni a pul­ton, köz­ben fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet a tele­fon átadá­sá­ra, amit az eladó félel­mé­ben tel­je­sí­tett. Egy másik eladó köz­ben meg­pró­bál­ta a vád­lot­tat meg­nyug­tat­ni, ciga­ret­tát adott neki, majd a férfi kiment az üzletből.

A vád­lott ezután haza­ment, ahol magá­hoz vett egy 14,5 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést, és az idő­köz­ben az édes­any­já­tól kapott pénz­zel egy Komá­di­ban talál­ha­tó dohány­bolt­ba ment. A vád­lott vásár­lá­sa köz­ben meg­csör­rent a sér­tet­től koráb­ban elvett, és saját zse­bé­be helye­zett mobil­te­le­fon. A férfi a hívást fogad­va fel­is­mer­te a hívó fél hang­ját, és a tele­fo­ná­ló nőt élet­ve­szé­lye­sen megfenyegette.

A rend­őr­ség a fér­fit a dohány­bolt előtt elfog­ta, a lefog­lalt pénzt és mobil­te­le­font pedig vissza­ad­ta a sértetteknek.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő, tet­tét rész­ben beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint a vád­lot­tól lefog­lalt kés elkob­zá­sá­ra tett indítványt.

A rend­őr­ség által koráb­ban közölt vide­ó­fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken található:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elelmiszerboltbol-rabolt