Főoldal » Hírek » Vádemelés szexuális erőszak miatt - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint egy 28 éves férfi tavaly nyá­ron a vil­la­mo­son kifi­gyelt, majd hazá­ig köve­tett egy nőt, akit ezután meg­pró­bált meg­erő­sza­kol­ni. Az ügyész­ség vádat emelt a táma­dó ellen és kóros elme­ál­la­po­ta miatt a kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­se elren­de­lé­sét indítványozta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. júli­us 11-én kora reg­gel a 4-6-os vil­la­mos vona­lán, a Széll Kál­mán tér felé köz­le­ke­dő vil­la­mo­son uta­zott. A Blaha Lujza téren a vil­la­mos­ra fel­szállt a sér­tett és annak test­vé­re, akik­re a vád­lott fel­fi­gyelt, majd őket ezután végig szem­mel tar­tot­ta, így azt is ész­lel­te, hogy a sér­tett az út során több­ször elaludt.

A Széll Kál­mán téri vég­ál­lo­má­son mind­annyi­an leszáll­tak a vil­la­mos­ról, a vád­lott azon­ban tovább­ra is figyel­te a két nőt. A sér­tett és test­vé­re itt szét­vált, majd a sér­tett gya­log, egye­dül indult tovább, a vád­lott pedig követ­ni kezd­te őt. A vád­lott kez­det­ben pár lépés távol­ság­ra haladt a sér­tett mögött, majd egy idő után meg­szó­lí­tot­ta a nőt és beszél­ge­tést kez­de­mé­nye­zett vele.

Ami­kor a sér­tett haza­ért, a lakó­ház bejá­ra­ti kapu­já­hoz lépett és elkö­szönt a vád­lot­tól. Ekkor a férfi hir­te­len a fal­hoz szo­rí­tot­ta és fog­dos­ni kezd­te a nőt. A sér­tett ráki­ál­tott, hogy hagy­ja abban és sza­ba­dul­ni is pró­bált a vád­lott fogá­sá­ból, ami sike­rült neki, ekkor gyor­san besza­ladt a tár­sas­ház kapu­ján, a vád­lott azon­ban ide is követ­te. A férfi a tár­sas­ház elő­te­ré­ben ismét rátá­madt a nőre, neki­lök­te a falon elhe­lye­zett levél­lá­dák­nak és erő­sza­kos­kod­ni kez­dett vele. A dula­ko­dás során mind­ket­ten a föld­re kerül­tek, ahol a vád­lott tovább erő­sza­kos­ko­dott a folya­ma­to­san ellen­ke­ző nővel, aki mind­eköz­ben han­go­san kia­bált. A tár­sas­ház­ban lakó egyik férfi meg­hal­lot­ta a sér­tett kia­bá­lá­sát és a segít­sé­gé­re kelt, a vád­lot­tat elza­var­ta, vala­mint érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíróságra.

Az ügy­ben kiren­delt igaz­ság­ügyi elme­or­vos szak­ér­tő véle­mé­nye alap­ján a ter­helt – kóros elme­ál­la­po­ta miatt – nem bün­tet­he­tő. Erre figye­lem­mel, a tör­vény köte­le­ző ren­del­ke­zé­se alap­ján az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat ment­se fel, és ren­del­je el a kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sét. A vád­lott jelen­leg elő­ze­tes kény­szer­gyógy­ke­ze­lés alatt áll.

A kény­szer­gyógy­ke­ze­lés a tár­sa­da­lom védel­me és a ter­helt gyó­gyí­tá­sa érde­ké­ben, egy hatá­ro­zat­lan ideig tartó bün­te­tő­jo­gi intézkedés.