Főoldal » Archív » Vádemelés terézvárosi ingatlanügyletek miatti bűnügyben

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 15 sze­méllyel szem­ben nyúj­tott be vád­ira­tot, a vád­lot­tak között az ingat­lan­ügy­le­te­ket támo­ga­tó önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lők és az azo­kat nem ellen­ző jegy­zők talál­ha­tók.

A vád­irat lénye­ge sze­rint az elide­ge­ní­tést támo­ga­tó kép­vi­se­lők az aláb­bi ingat­lan­ügy­le­tek­nél meg­sér­tet­ték a köte­le­ző ver­se­nyez­te­tés­re vonat­ko­zó tör­vé­nyi, illet­ve a vétel­ár­kép­zés­re vonat­ko­zó önkor­mány­za­ti ren­de­le­ti sza­bá­lyo­kat, így reá­lis esé­lye volt annak, hogy az önkor­mány­za­tot vagyo­ni hát­rány éri, amely azon­ban a vád­lot­tak maga­tar­tá­sán kívü­li okból elma­radt.

A vagyon­ügye­kért fele­lős alpol­gár­mes­ter elő­ter­jesz­té­se alap­ján a képviselő-testület 2003 máju­sá­ban a VI. kerü­let, Jókai utca 10. szám alat­ti ingat­lan elide­ge­ní­té­sé­ről dön­tött egy cég részé­re. A cég 5 mil­lió forint köz­vet­len meg­fi­ze­té­sét és a bér­le­ti jogok meg­vál­tá­sát vál­lal­ta. Az érté­ke­sí­tést egyes kép­vi­se­lők úgy támo­gat­ták, hogy kri­ti­ka nél­kül elfo­gad­ták a vevő által készít­te­tett, egyéb­ként ano­nim érték­becs­lést. A hatá­ro­zat alap­ján az adás­vé­te­li szer­ző­dést az önkor­mány­zat és a cég meg­kö­töt­te. 2004 októ­be­ré­ben a vagyon­ügye­kért fele­lős alpol­gár­mes­ter elő­ter­jesz­té­se alap­ján a képviselő-testület arról hatá­ro­zott, hogy mivel a vevő nem tudott meg­egyez­ni a bér­lők­kel, emi­att az adás­vé­te­li szer­ző­dést az önkor­mány­zat fel­bont­ja, és arról is dön­töt­tek a kép­vi­se­lők, hogy az ingat­lan egy részét az önkor­mány­zat elad­ja a koráb­ban is vevő­ként eljárt cég­nek. Ennél az ügy­let­nél a már kifi­ze­tett 5 mil­lió forint fog­la­ló­ként sze­re­pelt, és a cég közel 130 mil­lió forin­tos fel­újí­tá­si köte­le­zett­sé­get is vál­lalt. A hatá­ro­zat alap­ján az önkor­mány­zat és a cég az ingat­lan­ré­szek­re két adás­vé­te­li szer­ző­dést is kötött. A vevő nem tel­je­sí­tet­te a fel­újí­tá­si köte­le­zett­sé­gét, ezért végül a szer­ző­dé­se­ket fel­bon­tot­ták, így a vagyo­ni hát­rány nem követ­ke­zett be. A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak több­sé­ge által veszé­lyez­te­tett érték 58,5 mil­lió forint, ennyi­vel érté­ken alul került volna eladás­ra az ingat­lan, a veszé­lyez­te­tett érték 2 vád­lott ese­tén 49,7 mil­lió forint.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság előtt tizen­öt sze­méllyel szem­ben rész­ben külö­nö­sen nagy, rész­ben jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó hűt­len keze­lés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat.

Az egy­ko­ri alpol­gár­mes­tert koráb­ban jog­erő­sen hűt­len keze­lés bűn­tet­te miatt elítél­ték más teréz­vá­ro­si ingat­la­nok elide­ge­ní­té­sé­vel kap­cso­lat­ban, ezért elle­ne – a bűn­cse­lek­mé­nyi egy­ség­re figye­lem­mel – per­újí­tá­si eljá­rás folyik, egyes vád­lot­ta­kat koráb­ban ilyen ügy­le­tek miatt hanyag keze­lés­ben mond­tak ki bűnös­nek, így az újabb vád­eme­lés­nek nem volt eljá­rá­si aka­dá­lya.