Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Vagyonőrként lopott a telepről, amit őrzött- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en és dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat három sze­mély ellen, akik közül az élet­tár­si kap­cso­lat­ban lévő férfi és nő együtt vet­tek részt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ben, de a másik férfi vád­lott ter­hé­re is több lopást ró az ügyész­ség.

A bün­te­tett elő­éle­tű I. rendű vád­lott 2019 máju­sá­nak végé­től vagyon­őr­ként dol­go­zott Kapos­vá­ron, ahol egy köz­mű­szol­gál­ta­tást végző cég telep­he­lyén látott el őrzé­si fel­ada­tot. A vád­lott alig egy hónap­ja helyez­ke­dett el a vagyon­vé­del­mi kft-nél, ahol mun­ka­ide­jé­nek egy részét azzal töl­töt­te, hogy azo­kat a zsi­li­pe­ket, ame­lye­ket a telep­hely­ről el akart lopni, a könnyebb szál­lít­ha­tó­ság érde­ké­ben szét­da­ra­bol­ja.

I. rendű vád­lott­nak a 2,8 mil­lió forint érté­kű acél­zsi­li­pek elszál­lí­tá­sá­hoz élet­tár­sa nyúj­tott segít­sé­get, ami­kor egy kis­te­her­au­tó­val a telep­hely­hez haj­tott. A vád­lot­tak a szét­bon­tás­ból kinyert féme­ket fém­hul­la­dék­ként érté­ke­sí­tet­ték, ami­ért össze­sen 100.000 forin­tot kap­tak. A férfi és a nő az átve­vő tele­pen a fémek ere­de­té­ről nem szá­molt be, hanem a véte­li jegye­ken tulaj­do­nos­ként tün­tet­ték fel magu­kat.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint I. rendű vád­lott férfi isme­rő­sé­vel meg­ál­la­po­dott abban, hogy külön­bö­ző erdő­te­rü­le­tek­ről más által már kiter­melt fákat fog­nak ellop­ni. II. rendű vád­lott már jár­tas volt a sarang­ba ren­de­zett fa lopá­sá­ban, mivel 2020 feb­ru­ár­já­ban 406.000 forint érté­kű fát vitt el egy zse­lic­szent­pá­li erdő­ből. A vád­lot­tak együtt 2020 már­ci­u­sá­ban Kadar­kút kör­nyé­ké­ről lop­tak el tűzi­fát 94.000 forint érték­ben, azon­ban a rend­őr­ség lefog­lal­ta a zsák­mányt.

Az ügyész­ség I. rendű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést indít­vá­nyo­zott, míg tár­sai vonat­ko­zá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés az indít­vány.