Főoldal » Hírek » Válni akaró feleségét bántalmazta a börtönből szabadult férfi - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség zak­la­tás­sal, vala­mint sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja azt a 49 éves veszp­ré­mi fér­fit, aki erő­szak­kal és fenye­ge­tés­sel akar­ta rábír­ni fele­sé­gét, hogy áll­jon el válá­si szándékától. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő idén tavasszal tör­tént sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en vissza­tért a csa­lád­já­hoz, fele­sé­ge azon­ban már a bör­tön­bün­te­té­se ide­jén közöl­te, hogy nem akar együtt élni vele, s szán­dé­kát fér­jé­nek haza­té­ré­se után sem vál­toz­tat­ta meg. A vád­lott az asszony dön­té­sét nem fogad­ta el, és dühé­ben poha­rat tört, föld­höz vágta a sér­tett tele­fon­ját, vala­mint fenye­ge­tő­zött, hogy tönk­re­te­szi a csa­lád éjsza­kai nyugalmát.

A férfi a rákö­vet­ke­ző napok­ban sem nyu­go­dott meg, és a sér­tet­tet tovább­ra is el akar­ta térí­te­ni szán­dé­ká­tól, amely vitá­ba tor­kol­lott közöt­tük. Ami­kor a vesze­ke­dé­sek alkal­má­val az asszony a távo­zás szán­dé­ká­val kez­dett össze­pa­kol­ni, a vád­lott meg­fe­nye­get­te, hogy élve nem fog­nak kijut­ni a lakás­ból és elvág­ja a nő tor­kát, vala­mint, ha fele­sé­ge elhagy­ja, akkor öngyil­kos lesz. Ezen túl azzal is fenye­ge­tő­zött, hogy fel­gyújt­ja a lakást. A vád­lott féle­lem­kel­tő visel­ke­dé­sé­nek a 13 éves lányuk is szem­ta­nú­ja volt.

2021. ápri­lis 5-én a vád­lott újfent kér­lel­ni kezd­te fele­sé­gét, hogy ne vál­ja­nak el, s mivel nem ért célt, magá­ból kikel­ve, az asz­ta­lon lévő tányé­ro­kat, poha­ra­kat a föld­re söpör­te, majd kia­bál­ni kez­dett, és fenye­ge­tő­leg meg­in­dult a sér­tett felé. Meg­ra­gad­ta a sér­tett ruhá­za­tát, aki elő­ször még sza­ba­dul­ni tudott tőle, de a férfi ezután sem enged­te, meg­ra­gad­ta és rán­gat­ni kezd­te. A bán­tal­ma­zás­nak csak a gyer­me­kük köz­be­lé­pé­se vetett véget.

Egy hét­tel később a válás kér­dé­se újabb vesze­ke­dést gene­rált, mely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett össze­pa­kolt és közös gyer­me­kük­kel, vala­mint a koráb­bi kap­cso­la­tá­ból szü­le­tett nagy­ko­rú lányá­val együtt elin­dult a lakás­ból. A vád­lott azon­ban utol­ér­te, és kar­já­nál fogva vissza akar­ta rán­gat­ni, majd a lép­csőn mene­kü­lő nő után ment és a kar­ját meg­ra­gad­va tovább­ra is vissza akar­ta tar­ta­ni. A kis­ko­rú gyer­mek ezút­tal is tanú­ja volt a tör­tén­tek­nek, és félel­mé­ben sikí­toz­ni kez­dett. A sér­tett végül kisza­ba­dí­tot­ta magát és az egyik lakó­hoz mene­kült, ahon­nan érte­sí­tet­ték a rendőrséget.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint bár­mely olyan fog­lal­ko­zás­tól tör­té­nő eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, mely­nek során kis­ko­rú neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­né vagy kis­ko­rú­val egyéb hatal­mi, befo­lyá­si viszony­ba kerülne.