Főoldal » Archív » Valótlan állítások az Átlátszó.hu Quaestor üggyel kapcsolatos cikkében - a Fővárosi Főügyészség közleménye

Az Átlátszó.hu inter­ne­tes olda­lon 2016. novem­ber 25-én "Az ügyész­ség nem zárol­ta a Quaes­tor érté­kes ingat­lan­pro­jekt­jét, a leen­dő olim­pi­ai falut" cím­mel meg­je­lent cikk­ben több valót­lan állí­tás szerepel.

Ezek sze­rint: "Nem tel­je­sí­tet­te a Fővá­ro­si Főügyész­ség Tar­soly Csaba Quaestor-vezér és vádlott-társai azon kéré­sét, hogy a Quaes­tor káro­sul­tak kár­té­rí­té­si igé­nye­i­nek ren­de­zé­sé­re a vég­el­szá­mo­lás alatt álló Duna City Buda­pest Ingat­lan­fej­lesz­tő Kft. tulaj­do­ná­ban lévő ingat­la­no­kat zár alá vegye… Fur­csa módon nem az ügyész­ség, hanem a Quaestor-ügy vád­lott­jai kez­de­mé­nyez­ték, hogy a ható­ság bűn­ügyi zár alá vegyen olyan ingat­la­no­kat, ame­lye­ket eddig kihagy­tak a sor­ból a bün­te­tő­el­já­rás során…"

Ezzel szem­ben a való­ság a követ­ke­ző: T. Csaba a nyo­mo­zás során, illet­ve a vagyon-visszaszerzési eljá­rás során nem indít­vá­nyoz­ta a Quaes­tor cso­port vagyon­ele­me­i­nek zár alá véte­lét. Ezzel szem­ben az ügy­ben zár alá vételt az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró ren­delt el. Jel­lem­ző továb­bá, hogy a nyo­mo­zás során foga­na­to­sí­tott zár alá véte­lek elren­de­lé­se ellen az érin­tett vád­lot­tak és védő­ik fel­leb­be­zé­se­ket jelen­tet­tek be, ered­mény­te­le­nül. A most csü­tör­tö­ki tár­gya­lá­son a vád­lott és védő­je által elő­ter­jesz­tett zár alá véte­li indít­ványt pedig a főügyész­ség a tör­vé­nyi ren­del­ke­zé­sek alap­ján nem is tel­je­sít­he­ti, mivel az eljá­rás már köz­tu­dot­tan bírói szak­ban van, ennél fogva az indít­vá­nyok­ról kizá­ró­lag a bíró­ság jogo­sult dön­te­ni, nem pedig az ügyészség.

Mind­eh­hez hoz­zá­tar­to­zik az is, hogy a nyo­mo­zás elren­de­lé­se után elren­delt és később fenn­tar­tott vagyo­ni jel­le­gű biz­to­sí­tá­si intéz­ke­dé­sek (lefog­la­lás, zár alá vétel) elsőd­le­ge­sen a későb­bi vád­lot­tak magán­va­gyo­nát érin­tet­ték. A Quaes­tor cég­va­gyon­nak a zár alá nem vett része a fel­szá­mo­lá­si és vég­el­szá­mo­lá­si eljá­rá­sok­nak a bün­te­tő eljá­rás mene­té­től füg­get­len, lehe­tő­ség sze­rin­ti leg­gyor­sabb, a sér­tet­tek minél tel­je­sebb kielé­gí­té­sé­nek cél­ját szol­gál­ta. Bűn­ügyi zár alá vete­lük a fel­szá­mo­lá­si eljá­rást nehe­zí­tet­te volna meg és kitol­ta volna a sér­tet­ti igé­nyek kielé­gí­té­sét a bün­te­tő­el­já­rás végé­nek még jelen­leg is bizony­ta­lan idejére.

A hivat­ko­zott cikk­ben valót­la­nul utal­nak tovább arra, hogy a főügyész­ség a "Quaes­tor tár­gyi esz­kö­ze­i­nek" érté­ké­nél nem vette figye­lem­be a könyv sze­rin­ti érték és piaci érték közöt­ti különb­sé­get. Ezzel szem­ben a való­ság az, hogy az ügyész­ség az indít­vá­nyá­ban egy­ér­tel­mű különb­sé­get tett a könyv­szak­ér­tői meg­ál­la­pí­tá­sok, vala­mint az ingat­lan­for­gal­mi szak­ér­tői meg­ál­la­pí­tá­sok között, vagy­is a könyv sze­rin­ti érték és a piaci érték között.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a teg­na­pi nap folya­mán a köz­vé­le­mény hite­les és kor­rekt tájé­koz­ta­tá­sa érde­ké­ben több ízben kérte a cikk író­já­tól, majd a szer­kesz­tő­től is a hivat­ko­zott cikk kiegé­szí­té­sét a főügyész­sé­gi állás­pont­tal - tekin­tet­tel arra is, hogy a főügyész­ség még a fenti tár­gya­lás nap­ján, csü­tör­tö­kön e-tárgyban saj­tó­köz­le­ményt is kiadott -, erre azon­ban nem került sor, illet­ve a főügyész­ség ész­re­vé­te­le­i­vel és kéré­sé­vel kap­cso­lat­ban azóta sem kapott választ.