Főoldal » Hírek » Változatos módon csapolta meg a sértettek bankszámláit a tizenhét éves fiú - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Több­rend­be­li infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy fia­tal­ko­rú fiú ellen, aki bank­kár­tyák jog­ta­la­nul meg­szer­zett ada­ta­i­val vásá­rol­ga­tott magá­nak az interneten.

A vád­irat sze­rint a tizen­hét éves fiú 2020 szep­tem­be­ré­ben nőnek adva ki magát, az inter­ne­ten meg­is­mer­ke­dett egy fér­fi­val, aki­nek a netes cse­ve­gés során min­den alap nél­kül fel­aján­lot­ta, hogy egy bank által szer­ve­zett mil­li­ós aján­dék­sor­so­lá­son vegyen részt. Ennek érde­ké­ben a meg­té­vesz­tett fér­fi­tól elkér­te a bank­kár­tyá­já­nak ada­ta­it, aki azt gya­nút­la­nul meg­ad­ta. Ezután a fiú az inter­ne­ten 22.490 forint érték­ben vásá­rolt a sér­tett szám­lá­já­ról, majd 2021 máju­sá­ban hason­ló mód­szer­rel egy másik fér­fi­nak 15.000 forint kárt okozott.

A fia­tal­ko­rú továb­bi két sze­méllyel úgy vette fel kap­cso­la­tot, hogy belé­pett egy isme­rő­se közös­sé­gi olda­lá­ra, és az ő isme­rő­se­i­nek írt a fel­tört fiók tulaj­do­no­sá­nak nevé­ben. Üze­ne­te­i­ben hamis indo­kok­kal meg­té­veszt­ve a sér­tet­te­ket, elkér­te tőlük bank­kár­tyá­juk ada­ta­it, majd az ada­to­kat fel­hasz­nál­va inter­ne­tes vásár­lá­so­kat, banki tranz­ak­ci­ó­kat haj­tott végre. Az oko­zott kár egy eset­ben a 660.000 forin­tot is meg­ha­lad­ta, a másik sér­tett­nek pedig 112.000 forint kárt okozott.

Az ügyész­ség a fia­tal­ko­rú­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra, abban vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak azzal, hogy a fel­füg­gesz­tés ide­jé­re a bíró­ság ren­del­kez­zen a párt­fo­gó felügyeletéről.