Főoldal » Archív » Váratlan fékezés miatt kerültek veszélybe az utasok – VIDEÓVAL

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen elkö­ve­tett bűn­tett miatt emelt vádat egy 66 éves asszonnyal szem­ben, aki közel 100 ember testi épsé­gét veszé­lyez­tet­te azzal, hogy az arra köz­le­ke­dő vonat elé feküdt.

Az asszony 2019 feb­ru­ár­já­ban kilá­tás­ta­lan­nak ítélt anya­gi hely­ze­te miatt akart véget vetni az éle­té­nek, ezért úgy dön­tött, hogy a vonat elé veti magát.

Elha­tá­ro­zá­sá­nak meg­fe­le­lő­en a Szombathely-Pécs vas­út­vo­nal Somogy megyei sza­ka­szán, az egyik vasút átjá­ró­hoz bicik­li­zett, majd a tilos jel­zés és a vonat hang­jel­zé­se elle­né­re a vas­úti pályá­ra feküdt. A menet­rend sze­rint köz­le­ke­dő sze­mély­vo­nat veze­tő­je ész­lel­te a vád­lot­tat, ezért a 60 km/h órá­val köz­le­ke­dő sze­rel­vényt vész­fé­kez­te, ennek elle­né­re a moz­dony a pálya­kot­ró leme­zé­vel az asszony­nak ütkö­zött, és őt a pálya­test mellé lökte.

Miu­tán meg­ál­lí­tot­ta a sze­rel­vényt, a moz­dony­ve­ze­tő a bal­ese­tet ható­sá­gok­nak beje­len­tet­te és a vád­lott segít­sé­gé­re sie­tett, aki­nek súlyos sérü­lé­sei – így töb­bek között soro­zat­bor­da­tö­ré­se - kelet­ke­zett, melyek­ből azóta felépült.

A vád­lott maga­tar­tá­sá­val bűn­cse­lek­ményt való­sí­tott meg, mert azzal, hogy a vas­úti sze­rel­vényt vész­fé­ke­zés­re kény­sze­rí­tet­te, a vona­ton uta­zók éle­tét, testi épsé­gét veszé­lyez­tet­te, ugyan­is a nagy töme­ge miatt nehe­zen és jelen­tős tehe­tet­len­sé­gi erő mel­lett vész­fé­kez­he­tő vas­úti sze­rel­vény­ben az uta­sok komoly sérü­lé­se­ket is sze­rez­het­tek volna.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás alkal­ma­zá­sá­ra tett indítványt.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.