Főoldal » Archív » Vascsővel verte halálra az idős asszonyt

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett annak a fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki vas­cső­vel vert halál­ra egy maga­te­he­tet­len, idős asszonyt a Pest megyei Zsámbokon.

A bűn­ügy sér­tett­je, egy 88 éves asszony Zsám­bo­kon élt. A néni rend­sze­res ápo­lás­ra szo­rult. A szom­széd­ban lakó csa­lád­ja gon­doz­ta, ám éjsza­ka egye­dül volt a házában.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­jai, két férfi ven­dég­mun­kás­ként lak­tak Zsám­bo­kon egy csa­lá­di ház­ban. 2017.október 14-én az esti órák­ban az egyik férfi a szál­lá­su­kon pálin­kát, bort, sört, és kábí­tó hatá­sú anya­got fogyasz­tott. Októ­ber 15-re vir­ra­dó­ra a gya­nú­sí­tott elin­dult a falu­ba, és az abla­kon keresz­tül bemá­szott a néni házá­ba. Az ágy­ban fekvő asszonyt egy vas­cső­vel olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta, hogy a sér­tett éle­tét vesztette.

A kora reg­ge­li órák­ban a férfi elmond­ta a mun­ka­tár­sa­i­nak, így a bűn­ügy másik gya­nú­sí­tott­já­nak, egy fia­tal fér­fi­nak, hogy meg­ölt egy nőt. Ezt hall­va a fia­tal­em­ber a társa szennye­zett ruhá­ját és cipő­jét a kály­há­ba tette, hogy eléges­se, de nem volt nála tűz­gyúj­tó esz­köz, ezért a ruhá­za­tot nem tudta megsemmisíteni.

A nye­re­ség­vágy­ból, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott férfi ese­té­ben tar­ta­ni lehet attól, hogy sza­ba­don hagy­va meg­szök­ne. Fenn­áll továb­bá annak a veszé­lye, hogy ő és az ember­ölés­sel kap­cso­lat­ban elkö­ve­tett bűn­pár­to­lás bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott társa újabb bűn­cse­lek­ményt követ­né­nek el.

A Pest Megyei Főügyész­ség ezért indít­vá­nyoz­ta mind­két gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.