Főoldal » Hírek » Vascsővel verte szét a traktor ablakát - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az elkö­ve­tő­nek nem tet­szett a szom­szé­dos ingat­la­non zajló épít­ke­zés, ezért szá­mon kérte az ott dol­go­zó vál­lal­ko­zót, majd meg­ron­gál­ta a traktorját.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 43 éves férfi idén nyá­ron meg­je­lent a szom­széd­já­ban zajló épít­ke­zé­sen, mivel sérel­mez­te az ott zajló mun­ká­la­to­kat. Szá­mon kérte az ott dol­go­zó vál­lal­ko­zót, majd ököl­lel meg­ütöt­te a vál­lal­ko­zó trak­tor­já­nak üve­gét. Ezt köve­tő­en haza­ment, egy vas­cső­vel tért vissza, ami­vel betör­te a trak­tor egyik üve­gét, majd távo­zott a helyszínről.

A ron­gá­lás­sal az elkö­ve­tő 88.773 forint kárt okozott.

Az elkö­ve­tőt az ügyész­ség kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja, mely bűn­cse­lek­mény egy évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntethető.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.