Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Vasúti dolgozóra támadt a vádlott - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki a ceg­léd­ber­ce­li vas­út­ál­lo­má­son az egyik dol­go­zó­ra támadt. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2022. júni­us 27-én dél­után uta­zott Buda­pest­ről Sze­ged irá­nyá­ba vona­ton, de a ceg­léd­ber­ce­li vas­út­ál­lo­má­son leszál­lí­tot­ták, mert nem vál­tott menetjegyet.

Ezt köve­tő­en a férfi a vas­út­ál­lo­más váró­ter­mé­ben elaludt, majd ami­kor a kora esti órák­ban fel­éb­redt nem talál­ta a szaty­rát. Ekkor az állo­más for­gal­mi iro­dá­já­ba ment és az ott dol­go­zó vas­úti alkal­ma­zott sér­tett­nél azt sze­ret­te volna elér­ni, hogy néz­zék vissza a külső kame­rák fel­vé­te­le­it, hátha kide­rül hová tűnt a cso­mag­ja. A sér­tett közöl­te, hogy a kérés tel­je­sí­té­sé­re neki nincs lehetősége.

Az elkö­ve­tő erre dühbe gurult, fel­ka­pott két fada­ra­bot és a sér­tett felé dobta, aki elha­jolt a felé érke­ző tár­gyak elől. Ezután a vád­lott fel­vett egy több mint egy méter hosszú botot és azzal a sér­tett felé súj­tott, vala­mint ráütött a for­gal­mi iroda ajta­já­ra is. A vas­úti dol­go­zót a férfi végül nem talál­ta el.

A fér­fit az idő­köz­ben érte­sí­tett ceg­lé­di rend­őrök a hely­szí­nen elfog­ták. A szaty­rát egyéb­ként az állo­más peron­ján hiány­ta­lan tar­ta­lom­mal megtalálták.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség az ügy­ben az elkö­ve­tő ellen köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat.