Főoldal » Hírek » Vasvillával támadt az ásványvizes palackokkal védekező nőre - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Encsi Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 54 éves férfi ellen, aki 2021 júli­us ele­jén és végén Gön­cön több nőre is rátá­madt. Egyi­kü­ket lefe­jel­te és meg­po­foz­ta, a követ­ke­zőt arcon ütöt­te, míg a har­ma­dik nőre egy vas­vil­lát fogott, aki rémü­le­té­ben egy zsu­gor vizet maga elé tart­va pró­bált védekezni.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021 júli­us ele­jén, a dél­utá­ni órák­ban Gön­cön, a nyílt utcán egy a kocsi­já­ban ülő nőt kez­dett el szi­dal­maz­ni. A hely­szí­nen tar­tóz­ko­dó másik gönci nő meg­pró­bál­ta meg­nyug­tat­ni a vád­lot­tat, aki erre hoz­zá­lé­pett és az arcá­ba fejelt, majd eltávozott.

A sér­tett­nek a cse­lek­mény követ­kez­té­ben érté­kel­he­tő sérü­lé­se nem keletkezett.

A hónap végén a vád­lott szin­tén a nyílt utcán kez­de­mé­nye­zett szó­vál­tást egy nővel, akit a vita köz­ben arcon köpött, majd egy alka­lom­mal tenyér­rel a fején meg­ütöt­te. A nő - aki nem sérült meg - félel­mé­ben elsza­ladt. Más­nap a vád­lott a dél­előt­ti órák­ban a saját háza előt­ti útsza­ka­szon tar­tóz­ko­dott, kezé­ben egy vas­vil­lá­val, és a férfi test­vé­ré­vel han­go­san vesze­ke­dett, aki viszont haza­küld­te őt. A vád­lott az úton elin­dul­va, ész­re­vet­te a gép­jár­mű­vé­ből éppen élel­mi­sze­re­ket kipa­ko­ló nőt, és mint­egy két méter­re közel ment hozzá, majd több alka­lom­mal a hasa irá­nyá­ba szúró moz­du­la­tot tett. A rémült nő egy zsu­gor ásvány­vi­zet maga elé tart­va kez­dett hát­rál­ni, átment az autó másik olda­lá­ra, és onnan ráki­a­bált a vád­lott­ra, hogy fejez­ze be a cse­lek­mé­nyét, mire a vád­lott annyit mon­dott neki, hogy hív­hat­ja a rend­őrö­ket, majd eltávozott.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.