Főoldal » Hírek » Védőmaszk nélkül akart vásárolni - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Egy férfi azért ütött pofon egy bolti eladót, mert szá­mon kérte rajta a védő­maszk hasz­ná­la­tá­nak elma­ra­dá­sát. A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tést alkal­ma­zott vele szemben.

Az ügy­ben meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint a férfi még 2021 ápri­li­sá­nak végén úgy akart vásá­rol­ni egy tápió­sze­lei dohány­bolt­ban, hogy nem viselt maszkot.

A bolt eladó­ja őt nem szol­gál­ta ki és fel­szó­lí­tot­ta, hogy maszk nél­kül nem lehet az üzlet­ben, azt el kell hagynia.

A férfi erre szit­ko­zód­ni kez­dett, majd ugyan a fel­szó­lí­tás­nak végül ele­get tett, de az utcá­ról is han­go­san szi­dal­maz­ta az eladót.

Az eladó az üzlet bejá­ra­tá­hoz ment, hogy szá­mon kérje a fér­fin a visel­ke­dé­sét. Ekkor az elkö­ve­tő lefog­ta a keze­it és egy ízben arcon ütötte.

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és tett­le­ges becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt a fér­fi­val szem­ben fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tést alkal­ma­zott 1 év idő­tar­tam­ra, mivel attól maga­tar­tá­sá­nak ked­ve­ző vál­to­zá­sa várható.