Főoldal » Hírek » Heves Vármegyei Főügyészség » Védtelen nőre támadt sötétedés után két részeg férfi egy parkoló mellett- a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két, jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő­vel szem­ben, akik meg­tá­mad­tak, majd fel­vált­va, erő­szak­kal közö­sül­tek egy - az esti órák­ban egye­dül haza­fe­lé tartó- nővel egy Heves megyei településen.

A 23 éves II. rendű vád­lott 2019. októ­ber 5-én érke­zett rokon­lá­to­ga­tó­ba Szlo­vá­ki­á­ból Bükk­szent­már­ton­ban lakó nagy­báty­já­hoz, az I. rendű vád­lott­hoz. A két férfi egész nap ita­lo­zott, majd dél­után elha­tá­roz­ták, hogy átutaz­nak Bél­apát­fal­vá­ra, ahol a közel­gő önkor­mány­za­ti válasz­tá­sok egy kam­pány­ren­dez­vé­nyén akar­tak részt venni. A gyű­lést köve­tő­en a két rokon egy helyi sörö­ző­be vette be magát, mivel foly­tat­ni kíván­ták az ivást. Itt talál­koz­tak össze zár­óra előtt a tera­szon egye­dül üldö­gé­lő közép­ko­rú sértettel.

Ami­kor a ven­dég­lő 21 óra körül bezárt, a magá­nyos nő haza­in­dult, a fér­fi­ak pedig titok­ban követ­ték őt. Egy útke­resz­te­ző­dés­hez érve a vád­lot­tak futva beér­ték áldo­za­tu­kat, akit meg­ra­gad­tak, fel­emel­tek és a járá­si hiva­tal par­ko­ló­ja mel­let­ti füves rész­re cipel­tek. A köz­te­rü­le­ten félig lemez­te­le­ní­tet­ték a sér­tet­tet, majd több­ször meg­ütöt­ték és meg­rúg­ták azért, hogy az ellen­ál­lá­sát meg­tör­jék. Végül mind­ket­ten erő­szak­kal közö­sül­tek vele, annak elle­né­re, hogy a nő til­ta­ko­zott, és közöl­te, hogy mind­ket­tő­jü­ket fel fogja jelen­te­ni. Az idő­sebb vád­lott végül jobb belá­tás­ra tért, és miköz­ben vissza­ad­ta az áldo­zat ruhá­it, azt taná­csol­ta neki, hogy mene­kül­jön mielőtt az uno­ka­öccse tovább bántalmazná.

A meg­tá­ma­dott nő az őt ért bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nem csak súlyos lelki, de testi sérü­lé­se­ket is szenvedett.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség azo­nos alka­lom­mal egy­más cse­lek­mé­nyé­ről tudva töb­bek által elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tett kísér­le­té­vel vádol­ja az elkövetőket.

A vád­ha­tó­ság arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság mind­két ter­helt­tel szem­ben fegy­ház­bün­te­tést szab­jon ki, emel­lett hatá­ro­zott időre tilt­sa el őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Az ügyész­ség úgy­ne­ve­zett mér­té­kes indít­ványt is elő­ter­jesz­tett a vád­lot­tak beis­me­ré­se ese­té­re, mely­ben az indít­vá­nyo­zott fő-, és mel­lék­bün­te­tés tar­ta­mát egy­aránt 7 évben jelöl­te meg.