Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Végigvonszolta az utcán volt barátnőjét egy 18 éves férfi

Tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség a férfi ellen.

A vád­lott férfi és a 17 éves lány egy évig sze­rel­mi kap­cso­lat­ban áll­tak egy­más­sal, amely­nek a lány vetett végett a férfi fél­té­keny­ke­dé­se miatt. A férfi ezt nem tudta fel­dol­goz­ni és rend­sze­re­sen pró­bál­ta a kap­cso­la­tot hely­re állítani.

2016 szep­tem­be­ré­ben az esti órák­ban a sér­tett egy barát­nő­jé­vel az egyik kazinc­bar­ci­kai busz­meg­ál­ló­ban vára­ko­zott, ami­kor meg­je­lent a vád­lott férfi. Nya­ká­nál meg­ra­gad­ta volt barát­nő­jét és til­ta­ko­zá­sa elle­né­re magá­val von­szol­ta egy köze­li park­ba, ahol meg­po­foz­ta és köz­ben han­go­san szi­dal­maz­ta a lányt. Ezután a hajá­nál fogva magá­val rán­gat­ta egé­szen a vád­lott any­já­nak laká­sá­ig, ahová erő­szak­kal bevit­te a sértettet.

A lakás­ban kér­dő­re vonta, hogy miért járat­ta le mások előtt és több­ször itt is arcon ütöt­te, majd vissza­kí­sér­te a busz­meg­ál­ló­hoz, ahol elné­zést kért viselkedéséért.

A fia­tal fér­fi­val szem­ben az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.