Főoldal » Hírek » Végrehajtandó börtönbüntetésre ítélték a gyorséttermi betörőt - fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség ered­mé­nye­sen emelt vádat azzal a 30 éves fér­fi­val szem­ben, aki tavaly ősszel, egy hónap alatt össze­sen 8 buda­pes­ti gyors­ét­te­rem­ből, étte­rem­ből, üzlet­ből, szál­lo­dá­ból lopott, vagy pró­bált lopni, több­nyi­re betö­rés­sel. A bíró­ság a fér­fit elő­ké­szí­tő ülé­sen, nem jog­erő­sen 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítélte. 

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 30 éves fér­fi­val szem­ben 8 rend­be­li üzlet­sze­rű­en és több eset­ben dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te, illet­ve vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíróságra.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott 2021. októ­ber és novem­ber között össze­sen 8 buda­pes­ti, jel­lem­ző­en gyors­ét­te­rem, de mel­let­te étte­rem, pék­ség, virág­áru­sí­tó sátor és szál­lo­da sérel­mé­re követ­te el a bűn­cse­lek­mé­nye­ket jel­lem­ző­en Újbu­dán és Buda­fo­kon, továb­bá az I., a VIII., a XIX. és a XIV. kerü­le­tek­ben. A vád­lott min­den eset­ben első­sor­ban kész­pénzt tulaj­do­ní­tott el, de volt, hogy más érté­ke­ket, így mobil­te­le­font, táb­la­gé­pet és élel­mi­szert is magá­val vitt.

A gyors­ét­ter­mek­be jel­lem­ző­en a kiszol­gá­ló abla­kon keresz­tül, annak meg­ron­gá­lá­sá­val jutott be. Egyik eset­ben, egy XI. kerü­le­ti gyors­ét­te­rem abla­ká­nak zár­ját eltör­te, majd az abla­kon keresz­tül bemá­szott az üzlet­be, és 100 ezer forint kész­pénzt vett ki a kasszá­ból. A lopást azon­ban ész­lel­te az üzlet alkal­ma­zott­ja, aki­nek fel­szó­lí­tá­sá­ra a vád­lott a pénzt visszaadta.

Volt, hogy a férfi ugyan­azon az éjje­len, egy­más után 5 gyors­ét­te­rem­ből, illet­ve üzlet­ből tulaj­do­ní­tott el érté­ke­ket, főleg készpénzt.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mé­nyek­kel 8 sér­tett­nek, mind­össze­sen több mint 250 ezer forint kárt oko­zott, és ezen felül még 150 ezer forint volt a veszé­lyez­te­tett érték.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság az ügy­ben elő­ké­szí­tő ülést tar­tott, ame­lyen a ter­helt beis­mer­te a vád­irat­ban fog­lalt vala­mennyi bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról. Erre tekin­tet­tel a bíró­ság az elő­ké­szí­tő ülé­sen íté­le­tet hozott; a vád­lot­tat a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki, és ezért őt 1 év 6 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint elren­del­te a vele szem­ben koráb­ban, más ügy­ben kisza­bott 6 hónap fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát is. Az íté­let nem jogerős.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vád­eme­lés­ről kiadott koráb­bi saj­tó­köz­le­mé­nye, fotók­kal, az aláb­bi lin­ken elérhető:

https://ugyeszseg.hu/vadat-emelt-az-ugyeszseg-a-gyorsettermi-betorovel-szemben-fotokkal-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/