Főoldal » Hírek » Veszélyes hulladékot is tartalmazó szemetet égetett egy asszony

Az elmúlt idő­szak­ban meg­sza­po­rod­tak a kör­nye­zet káro­sí­tá­sá­val kap­cso­la­tos bűn­ügyek Kapos­vá­ron. Leg­utóbb egy kapos­vá­ri férfi került bűn­ügyi fel­ügye­let alá azért, mert a talajt káro­sít­va vég­zett rend­sze­re­sen sze­mét­ége­tést egy ipari területen.

Egy másik ügy­ben a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 34 éves nővel szem­ben, aki a sza­bad­ban ége­tett azbesz­tet tar­tal­ma­zó hul­lám­pa­lát Kapos­vár környékén.

A vád­lott 2019 októ­be­ré­ben fér­jé­nek segéd­ke­zett, aki elvál­lal­ta egy Kapos­vár kör­nyé­ki autó­bon­tó telep­hely kiürí­té­sét és kita­ka­rí­tá­sát. A mun­ka­vég­zés során a hul­la­dé­ko­kat faj­tán­ként szét­vá­lo­gat­ták. Az asszony szán­dé­ko­san meg­gyúj­tott egy olyan sze­mét­hal­mot, ami­ben műanyag hul­la­dék, gumi­ab­roncs, vala­mint veszé­lyes hul­la­dék­nak minő­sü­lő, azbeszt tar­tal­mú épí­tő­anyag is volt azért, hogy azok­tól így sza­ba­dul­jon meg.

A hul­la­dék kb. 10 m2 nagy­sá­gú terü­le­ten nagy láng­gal égett úgy, hogy a feke­te füs­töt, illet­ve az égés­ter­mék­ként kelet­ke­ző – szin­tén veszé­lyes hul­la­dék­nak minő­sü­lő - kor­mot a kör­nyé­ken is ész­lel­ni lehe­tett, ezért érte­sí­tet­ték a tűz­ol­tó­kat, akik a tüzet eloltották.

A vád­lott meg­sér­tet­te a leve­gő védel­mé­ről szóló sza­bá­lyo­zást, mely sze­rint a hul­la­dék nyílt téri ége­té­se – kevés kivé­tel­től elte­kint­ve – tilos, ráadá­sul hul­la­dék­ke­ze­lés til­tott for­má­ját veszé­lyes hul­la­dék­ra követ­te el.

Az ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.