Főoldal » Hírek » Vesztegetés a kórházban – fotókkal – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Egy kór­há­zi főor­vos és asszisz­ten­sé­nek letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vár­me­gyei Főügyész­ség, akik a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint pénzt fogad­tak el a bete­gek­től az egyéb­ként ingye­nes álla­mi egész­ség­ügyi szolgáltatásért.

A több bizo­nyí­ték­kal is alá­tá­masz­tott meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a kór­há­zi szak­ren­de­lé­sen főor­vos­ként dol­go­zó nő és asszisz­ten­se 2023. szep­tem­ber 22. nap­já­tól leg­alább 18 eset­ben fogad­tak el kész­pénzt a bete­gek­től jogo­su­lat­la­nul az ellá­tá­su­kért. A bete­gek ingye­nes álla­mi egész­ség­ügyi ellá­tást vet­tek igény­be, ami­ért az orvos­nak és asszisz­ten­sé­nek pénz nem jár, ennek elle­né­re egyes bete­gek 5.000 forin­tól 60.000 forin­tig ter­je­dő össze­ge­ket adtak át. Olyan beteg is volt, aki a rend­sze­res felül­vizs­gá­la­tok során min­den alka­lom­mal adott pénzt az orvosnak.

A rend­őr­ség a főor­vost 18 rend­be­li önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult sze­mély által üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tot­ta meg, míg asszisz­ten­sét 11 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűntettével.

A vár­me­gyei főügyész­ség azért indít­vá­nyoz­ta mind­két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, mert kiemelt tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mé­nyek­ről van szó, az orvos ese­té­ben 5-10 évig ter­je­dő, míg az asszisz­tens ese­té­ben 2-8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés is kiszab­ha­tó, ezért fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye. Az orvos ráadá­sul a jó anya­gi körül­mé­nyei miatt akár kül­föl­dön is elrejtőzhet.

Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint fenn­áll a veszé­lye annak is, hogy sza­bad­lá­bon befo­lyá­sol­nák a tanú­kat, eltün­tet­né­nek bizo­nyí­té­ko­kat, mivel adat van arra, hogy a jelen­le­gi­nél jóval nagyobb számú beteg­től fogad­tak el pénzt a gya­nú­sí­tot­tak. Annak a veszé­lye is fenn­áll, hogy letar­tóz­ta­tá­suk nél­kül újabb bűn­cse­lek­ményt követ­né­nek el, hiszen hosszabb időn át tar­tott a bűn­cse­lek­mény sorozat.

Mind­ezek­re tekin­tet­tel a főügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság egy hónap­ra ren­del­je el a gya­nú­sí­tot­tak letartóztatását.

A mel­lé­kelt lin­ken a rend­őr­ség által az orvo­si ren­de­lő­ben készí­tett fotók láthatóak.

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/halapenz-elfogadasa-miatt-orizetben#3