Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Villamosmegállóban támadtak kiskorú fiúkra – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy fia­tal­ko­rú és fel­nőtt társa ellen, akik egy isko­la előt­ti vil­la­mos­meg­ál­ló­ban bán­tal­maz­tak két fiút, egyi­kü­ket súlyo­sab­ban.

A vád­irat sze­rint 2022. októ­ber 4-én, dél­után, egy X. kerü­le­ti közép­is­ko­la előt­ti vil­la­mos­meg­ál­ló­ban egy 18 éves férfi - az egyik vád­lott -  han­go­san vesze­ke­dett kis­ko­rú barát­nő­jé­vel. Erre fel­fi­gyelt két kis­ko­rú fiú. Miu­tán a lány elhagy­ta a hely­színt, a férfi beszállt az autó­já­ba, majd ráki­a­bált a fiúk­ra, hogy miért nézik. A fiúk azt vála­szol­ták, hogy a fér­fi­nak nem kel­le­ne a magán­ügye­it az utcán intéz­nie, illet­ve csú­nyán beszél­nie egy nővel, mire a vád­lott kiug­rott az autó­já­ból, a sér­tet­tek­hez lépett, velük kia­bál­ni, majd dula­kod­ni kez­dett. A férfi mind­két fiút bán­tal­maz­ta, az egyi­kük el is esett. A táma­dás­ba bekap­cso­ló­dott a férfi 16 éves barát­ja, aki szin­tén a meg­ál­ló­ban vára­ko­zott és látta, mi tör­té­nik. A fia­tal­ko­rú vád­lott mind­két fiút, köz­tük a már a föl­dön fek­vőt is bán­tal­maz­ta.

Az elkö­ve­tők garáz­da jel­le­gű táma­dá­sa foly­tán az egyik fiú könnyebb, a másik súlyo­sabb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban utób­bi sér­tett­nél reá­lis eséllyel ala­kul­ha­tott volna ki élet­ve­szé­lyes álla­pot.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­ta­kat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja, és velük szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fia­tal­ko­rú­ak fog­há­za és bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban. A főügyész­ség emel­lett indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság álla­pít­sa meg, misze­rint a fia­tal­ko­rú a pró­ba­idő alatt párt­fo­gó fel­ügye­let alatt  áll.