Főoldal » Az ügyészségről » Webáruház – kötelező jótállás
A fogyasz­tó­vé­de­lem terén az ügyész­ség vizs­gál­hat­ja a web­áru­há­zak online tájékoztatásait.
 
Ezen vizs­gá­la­tok során meg­ál­la­pí­tot­tuk, tipi­kus hiba­ként for­dult elő, hogy tar­tós fogyasz­tá­si cik­kek­nél a vál­lal­ko­zás azt a tájé­koz­ta­tást adta, hogy a jót­ál­lá­si idő egy év.
 
Ez azon­ban csak a 10 ezer forint és 100 ezer forint közöt­ti áruk­ra vonat­ko­zik, a jót­ál­lá­si idő a drá­gább ter­mé­kek­nél hosszabb: a 100 ezer­nél drá­gább, de 250 ezer­nél nem drá­gább ter­mé­kek­nél 2 év, 250 ezer forint felett 3 év.