Főoldal » Hírek » Zaklatta a kiskorút és annak családtagjait is - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 20 éves sal­gó­tar­já­ni fér­fi­vel szem­ben, aki az inter­ne­ten meg­is­mert kis­ko­rú lányt és szü­le­it a vissza­uta­sí­tá­sát köve­tő­en hóna­po­kon keresz­tül zaklatta.

A vád sze­rint a férfi és az akkor 17 éves lány az inter­ne­ten ismer­ked­tek meg 2021. janu­ár­já­ban. Online cse­ve­gő alkal­ma­zá­son beszél­get­tek egy­más­sal, sze­mé­lyes talál­ko­zó­ra nem került sor. Egy hónap­pal később a lány meg akar­ta sza­kí­ta­ni vele a kap­cso­la­tot, azon­ban ezt a vád­lott nem fogad­ta el. Közös­sé­gi olda­la­kon keres­te fel a lányt, elő­ször a saját sze­mé­lyes pro­fil­ját hasz­nál­va, majd külön­bö­ző álne­ve­ken új pro­fi­lo­kat hozott létre és eze­ken keresz­tül üzent neki: trá­gár hang­vé­te­lű leve­le­i­ben több­ször élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te, bán­tal­ma­zá­sát, sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét helyez­te kilátásba.

A vád­lott a lány szü­le­it is fel­ke­res­te ezen álpro­fi­lok­kal, szi­dal­maz­ta őket, a házas­pár és gyer­me­ke­ik meg­ve­ré­sé­vel, „meg­lec­kéz­te­té­sé­vel”, erő­sza­kos cse­lek­mé­nyek kilá­tás­ba helye­zé­sé­vel, meg­ölé­sé­vel fenye­get­te őket. 

Az üze­ne­tek a sér­tet­tek­ben komoly félel­met keltettek.

A férfi saját közös­sé­gi pro­fil­ján túl még továb­bi 26 álpro­filt hasz­nált az üze­net­kül­dé­sek során.

Az ügyész­ség a férfi ellen három rend­be­li, sze­mély elle­ni erő­sza­kos vagy köz­ve­szélyt okozó cse­lek­ménnyel fenye­get­ve, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat, mely­ben indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki vele szem­ben. Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.

A fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­ről közérthetően:

https://ugyeszseg.hu/10-masodperc-1-jogi-ismeret-a-felfuggesztett-szabadsagvesztes/