Főoldal » Archív » Zárás után nem szolgálták ki, ezért berúgta a dohánybolt ajtaját egy férfi Dorogon - videóval

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat a csol­no­ki fér­fi­val szemben.

Az ittas férfi és a barát­ja 2017. decem­ber 18-án este meg­je­len­tek az egyik doro­gi dohány­bolt­nál, ahová be akar­tak menni. Az üzlet­ben tar­tóz­ko­dó alkal­ma­zott közöl­te velük, hogy nincs kiszol­gá­lás, mivel már zárva van­nak. Az elkö­ve­tő ezen fel­dü­hö­dött, han­go­san szit­ko­zó­dott, majd meg­for­dult, hát­tal az ajtó­nak kissé meg­ha­jolt, és a lábá­val berúg­ta a bolt bejá­ra­ti ajta­já­nak alsó üveg részét olyan erő­vel, hogy az ablak kere­te is kiszakadt.

A férfi maga­tar­tá­sa követ­kez­té­ben az ajtó­ban 23.025 forint kár keletkezett.

A garáz­da férfi nyílt utcán tanú­sí­tott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást vagy ria­dal­mat keltsen.

Az elkö­ve­tő bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

 

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.