Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Zúzott kővel dobálta a mozgó gépkocsikat- vádemelés- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal

A köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett és a ron­gá­lás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai  Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki zúzott köve­ket dobott két, mozgó jár­mű­re, ezzel az egyik­ben kárt okozott.

A vád­irat sze­rint a férfi 2019. decem­ber 13-án dél­után Tát lakott terü­le­tén kívül gya­lo­go­san haladt az 1119. számú út mel­let­ti, zúzott kővel borí­tott terü­le­ten, a Bajna irányába.

A férfi zúzott köve­ket vett magá­hoz, ame­lye­ket a Tát felé tartó, for­gal­mi sáv­já­ban sza­bá­lyo­san, 60-70 km/óra sebes­ség­gel hala­dó két gép­ko­csi szél­vé­dő­je felé dobott.

Az egyik kő elta­lál­ta az egyik, moz­gás­ban lévő sze­mély­gép­ko­csi szél­vé­dő­jét a veze­tő szem­ma­gas­sá­gá­ban, ezzel kagy­lós és a csil­lag­tö­ré­ses sérü­lést oko­zott. A szél­vé­dő­ben 152.666 Ft kár keletkezett.

A sofőr, mielőtt ütkö­zött a kővel, már ész­re­vet­te, hogy az előt­te hala­dó jármű vész­vil­lo­gó­zik, ezért las­sí­ta­ni kez­dett. A kövek, ame­lye­ket a vád­lott eldo­bott, a másik gép­ko­csit nem talál­ták el.

Az ügyész­ség az Esz­ter­go­mi Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zá­sát köve­tő­en benyúj­tott vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bün­tet­len, szlo­vák állam­pol­gár­sá­gú fér­fit az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélje.