Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények

Sajtóközlemények

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta annak a három ember­csem­pész­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki­ket 2022. május 28. nap­ján, Vas...

2022. június 30., 15:29

Egy buda­pes­ti díler meg­bíz­ta isme­rő­sét azzal, hogy kül­föld­ről csem­pésszen dro­got Magyar­or­szág­ra. A csem­pész a gép­ko­csi tank­já­ban rej­tet­te el a...

2022. június 30., 9:32

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség – rész­ben foly­ta­tó­la­go­san, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett – vagyon elle­ni és kor­rup­ci­ós...

2022. június 30., 9:20

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, akit a nyo­mo­zó ható­ság halált okozó testi sér­tés...

2022. június 30., 9:16

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az ellen a 41 éves Nóg­rád megyei férfi ellen, aki az autó­ján elvég­zett javí­tá­so­kat köve­tő­en nem fizet­nek,...

2022. június 30., 8:51

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki elő­ször három sze­mélyt ütött el gép­ko­csi­já­val, majd egy szem­be köz­le­ke­dő autó­nak is...

2022. június 30., 8:48

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki hamis szár­ma­zá­si...

2022. június 30., 8:32

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az egy­ko­ri győri éne­kes, jelen­leg autó­ke­res­ke­dés­sel fog­lal­ko­zó üzlet­em­ber ellen, aki 21 bűn­cse­lek­ményt...

2022. június 30., 8:26

A gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal az ácsi fér­fi­val szem­ben, aki 15 darab...

2022. június 30., 8:22

1 2 596 597