Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények

Sajtóközlemények

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség vesz­te­ge­tést állít­va, hiva­ta­los sze­mé­lyi jel­leg szín­le­lé­sé­vel elkö­ve­tett befo­lyás­sal...

2022. január 20., 9:43

Egy 31 éves férfi nem vette fel a maszk­ját, ezért a jár­vány­ügyi sza­bá­lyok­ra tekin­tet­te, a sofőr nem nyi­tot­ta ki a busz ajta­ját. A mél­tat­lan­ko­dó férfi a...

2022. január 20., 9:40

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy temp­lo­mot gyúj­tott fel. A vád­irat sze­rint 2021. már­ci­us 15-én, a kora eseti órák­ban az...

2022. január 20., 9:13

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a szerb fér­fi­nak, aki 7  ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben...

2022. január 20., 8:47

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li üzlet­sze­rű csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2018...

2022. január 20., 8:42

A fel­je­len­tést hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­te miatt a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség meg nem neve­zett ügyé­sze, illet­ve ügyé­szei ellen tet­ték. A...

2022. január 19., 12:03

Súlyos egész­ség­rom­lást ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja az ügyész­ség azt a buda­pes­ti fér­fit, aki...

2022. január 19., 10:34

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vád­alt az ellen a két férfi ellen, akik...

2022. január 19., 9:32

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 40 éves nő ellen több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt. Az elkö­ve­tő...

2022. január 19., 9:27

1 2 473 474