Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények

Sajtóközlemények

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség fel­hív­ja a gyü­le­ke­zé­si jog kere­té­ben demonst­rá­ci­ón részt venni szán­dé­ko­zók figyel­mét arra, hogy tovább­ra is...

2023. május 30., 11:59

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt két kábítószer-kereskedelemmel fog­lal­ko­zó fér­fi­val szem­ben, akik érté­ke­sí­té­si cél­lal, nagy­ke­res­ke­del­mi...

2023. május 30., 9:28

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt három férfi ellen jelen­tős érték­re, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más...

2023. május 30., 9:26

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik egy csár­dá­ban ita­loz­va...

2023. május 30., 8:58

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki több alka­lom­mal olyan beje­len­tést tett, hogy bomba van a rend­őr­sé­gen. A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint...

2023. május 30., 8:34

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal, nemes­fém­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt gyor­sí­tott...

2023. május 30., 8:31

A nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság koráb­ban letar­tóz­tat­ta a Bács-Kiskun vár­me­gyei fér­fit, aki a gyanú sze­rint a kor­mány­hi­va­ta­li...

2023. május 30., 8:00

A Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon íté­let­tel zárult annak a fér­fi­nak az ügye, aki ellen Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély...

2023. május 26., 10:48

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a Győri Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta annak az ügy­véd­nek a bün­te­té­sét, aki...

2023. május 26., 9:58

1 2 798 799