Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények

Sajtóközlemények

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ren­del­je el a fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni...

2023. január 27., 12:20

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy három­ta­gú tár­sa­ság­gal szem­ben, akik 2022 már­ci­u­sá­ban arany­gra­nu­lá­tu­mot lop­tak el egy...

2023. január 27., 8:53

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben hagyá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, amely­ben két fia­tal fiú rabolt, illet­ve fosz­tott ki...

2023. január 27., 8:45

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség 22 lopás elkö­ve­té­se miatt vádat emelt négy fér­fi­val és egy nővel szem­ben, akik főként gará­zso­kat, tár­sas­há­zi...

2023. január 27., 8:33

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki fáradt­sá­ga miatt súlyos...

2023. január 27., 8:26

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek...

2023. január 26., 14:24

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a bíró­ság súlyo­sí­tot­ta a bűn­szer­ve­zet néhány tag­já­nak a bün­te­té­sét, akik a...

2023. január 26., 12:41

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség az elfo­gás­tól szá­mí­tott egy hóna­pon belül bíró­ság elé állí­tot­ta a letar­tóz­ta­tá­sá­ban lévő azer­baj­dzsá­ni...

2023. január 26., 12:39

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki volt barát­nő­jé­re és annak fér­jé­re támadt egy pisz­tollyal. A több­ször elsü­tött fegy­ver több...

2023. január 26., 9:12

1 2 724 725