Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények

Sajtóközlemények

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a másod­fo­kú bíró­ság súlyo­sí­tot­ta a nő és a négy férfi bün­te­té­sét. A jog­erős...

2022. október 7., 10:26

A Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt ren­delt el nyo­mo­zást az...

2022. október 7., 10:21

A tet­ten­érést köve­tő három napon belül bíró­ság elé állí­tott a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy ukrán állam­pol­gár­sá­gú ember­csem­pé­szés­sel...

2022. október 7., 8:44

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 51 éves nővel szem­ben, aki tavaly nyá­ron, itta­san, egy újbu­dai ben­zin­kút kira­kat­üve­gén keresz­tül...

2022. október 7., 8:40

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki házi­lag készí­tett, elekt­ro­mos esz­köz­zel akar­ta meg­öl­ni fele­sé­gét. A vád­irat sze­rint az...

2022. október 7., 8:39

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki pofon ütöt­te az őt...

2022. október 7., 8:35

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a nőt, aki ittas...

2022. október 7., 8:00

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los eljá­rás­ban elkö­ve­tett bán­tal­ma­zás bűn­tet­te és élet­ve­szélyt okozó súlyos testi sér­tés...

2022. október 6., 17:09

A Pest Megyei Főügyész­ség tudo­má­sá­ra jutott, hogy Tápió­györ­gyén, egy tel­ken fel­te­he­tő­en enge­dély nél­kül végez­tek autó­bon­tást. Az udva­ron, a...

2022. október 6., 10:08

1 2 655 656