Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a kábítószer-kereskedők – korábban publikált videóval és fotókkal – a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Bala­ton­al­má­di­ban és Buda­pes­ten csap­tak le a rend­őrök arra az öt gya­nú­sí­tott­ra, akik­nek kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miat­ti letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség.  

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint az egyik gya­nú­sí­tott idén ősszel Bala­ton­al­má­di­ban, vala­mint Veszp­rém­ben rend­sze­re­sen adott el hero­int annak a buda­pes­ti fér­fi­nak, aki azután a dro­got rész­ben maga érté­ke­sí­tet­te, rész­ben az ügy két másik gya­nú­sí­tott­já­nak, egy egy­más­sal élet­tár­si kap­cso­lat­ban álló nőnek és fér­fi­nak adta át, akik azt a fővá­ros­ban árul­ták.

2020. novem­ber 10-én dél­után újabb adag hero­in cse­rélt gaz­dát Bala­ton­al­má­di­ban, ami­kor a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda mun­ka­tár­sai a bala­ton­al­má­di fér­fit és buda­pes­ti bűn­tár­sát elfog­ták.

A nyo­mo­zó ható­ság a gya­nú­sí­tot­tak laká­sa­it átku­tat­ta, és a kuta­tá­sok során külön­bö­ző kábítószer-gyanús anya­go­kat fog­lalt le. A bala­ton­al­má­di lakás­ban talált kábí­tó­sze­rek egy része az ott élő elkö­ve­tő test­vé­réé volt, aki az ügy ötö­dik gya­nú­sí­tott­ja.

A Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra vala­mennyi gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elren­del­te.

A rend­őr­ség által kiadott – vide­ót és fény­ké­pe­ket is tar­tal­ma­zó – köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elfogtuk-a-kabitoszer-kereskedoket#2