Főoldal » Egyéb kategória » Nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel ölte meg időskorú áldozatát a kispesti támadó – vádemelés – VIDEÓVAL

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az 51 éves fér­fi­val szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban.

 A vád­lott egy másik ügy miatt kisza­bott jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­ből 2013. decem­ber 10-én sza­ba­dult. Sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en meg­él­he­té­si és lak­ha­tá­si nehéz­sé­gei vol­tak, ezért elha­tá­roz­ta, hogy újabb bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se révén pró­bál pénz­hez jutni. Tudo­má­sá­ra jutott, hogy egy XIX. kerü­let, Atti­la utcá­ban lévő ház­ban egye­dül él egy idős nő, aki­nek fel­te­he­tő­leg van fél­re­tett pénze és éksze­rei, ezért a férfi a vád sze­rint úgy dön­tött, hogy ebbe a házba fog betör­ni.

Elha­tá­ro­zá­sá­nak meg­fe­le­lő­en, 2013. kará­cso­nya előtt 1-2 nap­pal az esti órák­ban a kisze­melt ingat­lan­hoz ment, amely­nek a kert­ka­pu­ja kulccsal zárva volt. A vád­lott a zár­be­té­tet egy fogó­val eltör­te, így jutott be a belső udvar­ra. A bejá­ra­ti ajtó itt már nyit­va volt, ezen keresz­tül a vád­lott bement a házba, majd abba a szo­bá­ba, ahol a 79 éves sér­tett tar­tóz­ko­dott.

A vád­lott ekkor meg­ra­gad­ta az idős nőt, majd elő­ször pusz­ta kéz­zel, majd a lakás­ban talált esz­kö­zök­kel a fej kör­nyé­kén több­ször meg­ütöt­te.

A súlyos bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett a föld­re került, ahol a vád­lott a lába­it meg­kö­töz­te, majd ezután átku­tat­ta a lakást, végül a sér­tett pénz­tár­cá­já­ban talált kész­pénz­zel elhagy­ta a házat.

A sér­tett a táma­dást köve­tő­en rövid időn belül a hely­szí­nen meg­halt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra, és vele szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za.

Az ügy másik gya­nú­sí­tott­já­val szem­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség a nyo­mo­zást - mivel nem volt bizo­nyít­ha­tó, hogy a bűn­cse­lek­ményt a gya­nú­sí­tott követ­te el - meg­szün­tet­te.

Az ügy kap­csán a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által koráb­ban köz­zé­tett videó a követ­ke­ző lin­ken elér­he­tő:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/zsaru-magazin/bizonyitott-a-dns