Főoldal » Hírek » Óvatlan volt a tolvaj, nem számolt a kamerával- VIDEÓVAL – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban – őri­zet­be véte­le alatt - állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 20 éves kapos­vá­ri fér­fit, aki egy kapos­vá­ri üzlet­ből úgy lopott el egy pénz­tár­cát, hogy a bűn­cse­lek­ményt rög­zí­tő kame­rá­ra nem figyelt fel.

A vád­lott fia­tal kora elle­né­re már szá­mos eset­ben volt bün­tet­ve, töb­bek között ő volt első azok között a gyer­mek­ko­rú elkö­ve­tők között, akit Somogy megyé­ben 12. élet­évük betöl­té­se után elkö­ve­tett nagy tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mény – rab­lás - miatt ítélt el a bíró­ság, és a most elbí­rált bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor is fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés hatá­lya alatt állt.

A férfi 2020 novem­be­ré­ben bement egy kapos­vá­ri üzlet­be, ahol kihasz­nál­va azt, hogy az ügy­fél­pult­nál nem tar­tóz­ko­dik senki, a pul­ton keresz­tül beha­jol­va ellop­ta az egyik ott dol­go­zó pénz­tár­cá­ját a benne lévő ira­tok­kal együtt. A vád­lott nem zsák­má­nyolt nagy össze­get, de épp elég kel­le­met­len­sé­get oko­zott a sér­tett­nek azzal, hogy vala­mennyi sze­mé­lyi okmá­nyát, veze­tői enge­dé­lyét és bank­kár­tyá­ját kidob­ta a sze­mét­be.

A vád­lott viszont nem vette észre, hogy az üzlet­ben biz­ton­sá­gi kame­ra műkö­dik, mely­nek fel­vé­te­le alap­ján a kapos­vá­ri rend­őrök könnyen azo­no­sí­ta­ni tud­ták a koráb­bi bűn­ügyei miatt már ismert fia­talt.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a bíró­ság elé állí­tás kere­té­ben meg­tar­tott tár­gya­lá­son a vád­lot­tat az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek, akit ezért 8 hónap vég­re­haj­tan­dó fog­ház­bün­te­tés­re ítélt, vala­mint elren­del­te a koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát is. Az íté­let ellen a véde­lem eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett.

A lopást az üzlet kame­rá­ja rög­zí­tet­te: