Főoldal » Hírek » Vádemelés a késes rablóval szemben-FOTÓKKAL – a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és a ron­gá­lás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a komá­ro­mi dohány­bolt­ban kés­sel fenye­get­ve kény­sze­rí­tet­te az eladót a kasszá­ban lévő pénz átadá­sá­ra.

 Az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sá­ról a http://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-az-oroszlanyi-keses-rablo/ olda­lon adott ki köz­le­ményt az ügyész­ség.

A vád­irat sze­rint az orosz­lá­nyi férfi 2020. ápri­lis 16-án, 12 óra 30 perc körül, egy komá­ro­mi dohány­bolt­ban az eladó felé egy  20 cm pen­gé­jű, 12 cm mar­ko­la­tú kést tar­tott és arra hívta fel, hogy az összes pénzt pakol­ja egy  műanyag sza­tyor­ba. Köz­ben azt mond­ta neki, hogy „Ne ellen­kez­zen, ha nem akar magá­nak prob­lé­mát!” A sér­tett a kasszá­ból külön­bö­ző cím­le­tek­ben 266.000.- Ft-ot vett ki, majd azt a fér­fi­nál lévő sza­tyor­ba tette, amely után a rabló férfi távo­zott a dohány­bolt­ból.

A komá­ro­mi rend­őr­jár­őrök a rab­lást köve­tő öt perc múlva a dohány­bolt köze­lé­ben elfog­ták a fér­fit, aki azon­ban a bilin­cse­lés­nek ellen­állt. A hely­szí­nen lévő rend­őr­au­tó első szél­vé­dő­jét több alka­lom­mal, egyik kezén a bilinccsel nagy erő­vel meg­ütöt­te, az egyik kilin­cset kitör­te. A gép­ko­csi szél­vé­dő­je több helyen betö­rött. A gép­ko­csi­ban  össze­sen 455.000,- Ft kárt oko­zott a férfi.

A rend­őrök az intéz­ke­dés során a rab­lás­hoz hasz­nált kést és az eltu­laj­do­ní­tott 266.000,- Ft kész­pénzt lefog­lal­ták, így a dohány­bolt kára tel­je­sen meg­té­rült.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tőt fegy­ház­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, vala­mint térít­se meg a rend­őr­sé­gi autó­ban kelet­ke­zett kárt.