Főoldal » Hírek » Vádemelés a veszélyes szánkózás miatt – videóval – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség azt a fia­tal­em­bert, aki kis­ko­rú öccsét a gép­ko­csi­ja után kötött szán­kón húzta, majd az árok­ba borí­tot­ta.

A vád­irat lénye­ge sze­rint 2021. janu­ár 17-én az esti órák­ban a vád­lott öccsé­vel és annak barát­já­val szán­kó­zott Tuzsér bel­te­rü­le­tén, majd ezt meg­un­va arra kérte a vád­lot­tat a test­vé­re, hogy a szán­kót kösse a gép­ko­csi­ja után, és így húzza végig a tele­pü­lés havas utcá­in. A vád­lott előbb ellen­ke­zett, azon­ban nem akar­ta, hogy öccse hara­gud­jon rá, így ele­get tett a kéré­sé­nek. Har­ma­dik tár­suk a gép­ko­csi hátsó ülé­sén helyez­ke­dett el, és tele­fon­já­val rög­zí­tet­te, sőt élő­ben köz­ve­tí­tet­te az inter­ne­ten a szán­kó­zást.

A vád­lott kb. 25-30 km/h sebes­ség­gel haladt a gép­ko­csi­val, öccse pedig a szán­kón ült, amely több­ször átcsú­szott a szem­köz­ti oldal­ra, majd végül egy éle­sebb kanyar­ban a szán­kó fel­bo­rult, a sér­tett pedig a hólep­te árok­ba esett. Sze­ren­csé­re a bal­eset­ben nem sérült meg senki. A vád­lott és a sér­tett is vic­ces­nek tar­tot­ták a tör­tén­te­ket, annak komoly­sá­gát és veszé­lyét csak utó­lag ismer­ték fel.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je a vád­lot­tat és tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től is. A szi­go­rú­nak lát­szó ügyé­szi indít­ványt az indo­kol­ja, hogy az máso­kat is vissza­tart­son az ilyen meg­gon­do­lat­lan cse­le­ke­de­tek­től.

Az eljá­rás a Kis­vár­dai Járás­bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dik.  

A veszé­lyes szán­kó­zás­ról a gép­ko­csi utasa készí­tett vide­ót.