Főoldal » Archív » 1 év 10 hónap börtönbüntetés új pszichoaktív anyaggal visszaélés és bódult járművezetés miatt

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján 1 év 10 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélt egy 43 éves karancs­sá­gi fér­fit, aki laká­sán új pszi­cho­ak­tív anya­go­kat tar­tott, illet­ve kábí­tó­szer hatá­sa alatt vezetett. 

A vád­lot­tat 2017. októ­ber 10-én reg­gel Sal­gó­tar­ján­ban von­ták köz­úti intéz­ke­dés alá a Sal­gó­tar­já­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei, és mivel nála kábí­tó­szer fogyasz­tás gya­nú­ja is fel­me­rült, elő­ál­lí­tot­ták. A szer­ve­ze­té­ben amfe­ta­min és metam­fe­ta­min volt kimu­tat­ha­tó, ame­lyek kábí­tó­szer­nek minő­sül­nek. Mivel úgy vett részt a köz­úti for­ga­lom­ban gép­ko­csi­ve­ze­tő­ként, hogy a szer­ve­ze­té­ben kábí­tó­szer volt, a veze­té­si képes­ség­re hát­rá­nyo­san ható szer befo­lyá­sa alatt állt, így alkal­mat­lan volt a biz­ton­sá­gos gépjárművezetésre.

A vád­lott laká­sán a rend­őri intéz­ke­dés után ház­ku­ta­tást is tar­tot­tak, ennek során egy hang­fal­ba rejt­ve, fém ciga­ret­tás doboz­ban 54 pakett, össze­sen mint­egy 24 gramm kris­tá­lyos port vala­mint kábí­tó­szer fogyasz­tá­sá­val, tar­tá­sá­val össze­füg­gés­be hoz­ha­tó tár­gya­kat fog­lal­tak le.

A nyo­mo­zás során elvég­zett szak­ér­tői vizs­gá­lat meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a vád­lot­tól lefog­lalt két mér­leg felü­le­tén lévő anyag­ma­rad­vá­nyok­ból, vala­mint a fém ciga­ret­tás doboz­ban talált por­ból etil-hexedron elne­ve­zé­sű ható­anyag mutat­ha­tó ki, ami új pszi­cho­ak­tív anyag.

Az új pszi­cho­ak­tív anya­go­kat vagy más néven „dizáj­ner dro­go­kat” vala­mely kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő anyag kémi­ai szer­ke­ze­té­nek módo­sí­tá­sá­val hoz­zák létre azért, hogy bár az új szer a hatá­sá­ban az ere­de­ti­hez hason­ló marad­jon, de legá­li­san hasz­nál­ha­tó legyen. Ezek az anya­gok sem­mi­vel sem veszély­te­le­neb­bek, mint azok, ame­lyek módo­sí­tá­sá­val jöt­tek létre, ráadá­sul viszony­lag gyor­san és könnyen vál­toz­tat­ha­tó az össze­té­te­lük anél­kül, hogy az a hatá­suk­ban érez­he­tő lenne, ezért került be a Bün­te­tő Tör­vény­könyv­be az új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés tény­ál­lá­sa, mely sze­rint aki új pszi­cho­ak­tív anya­got kínál, átad, for­ga­lom­ba hoz vagy azzal keres­ke­dik, egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A vád­lot­tal szem­ben a fen­ti­ek okán a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge és új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tő­vel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben – hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként – 1 év 10 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, és 1 év 6 hónap­ra eltil­tot­ta a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től. A férfi a pró­ba­idő alatt párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll. A bíró­ság az eljá­rás során a kábí­tó hatá­sú anya­got, vala­mint a fogyasz­tás esz­kö­ze­it elkobozta.