Főoldal » Hírek » 10 kg morfin a csomagtartóban- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség azt a két fér­fit, akik 10 kilo­gramm­nyi mor­fin és kode­in tar­tal­mú kábí­tó­szert sze­rez­tek meg azért, hogy for­ga­lom­ba hoz­zák.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a két vád­lott évek óta jó viszony­ban áll­nak. Egyi­kük az elmúlt év októ­be­ré­ben nagy mennyi­sé­gi mor­fin és kode­in típu­sú kábí­tó­szert szer­zett isme­ret­len körül­mé­nyek között, melyet Tisza­vas­vá­ri­ban vehe­tett át. Ezután meg­kér­te tár­sát, hogy men­jen el Tisza­vas­vá­ri­ba, és egy par­ko­ló gép­ko­csi­ból vegye magá­hoz a 10 db, egyen­ként 1 kilo­gram­mos cso­ma­gok­ba kisze­relt kábí­tó­szert, majd azt vigye el hozzá a laká­sá­ra, ami egy másik sza­bol­csi tele­pü­lé­sen talál­ha­tó. Mind­ezért 50.000 forin­tot ígért a vád­lott a barát­já­nak.

A másik vád­lott a meg­bí­zás­nak meg­fe­le­lő­en a kábí­tó­szert magá­hoz vette, azt gép­ko­csi­já­val elszál­lí­tot­ta a meg­adott címre, ahol éppen a garázs­ban pakol­ták ki a kábí­tó­szert, ami­kor a rend­őrök lecsap­tak rájuk. A hely­szí­nen lefog­lalt kábí­tó­szer olyan nagy mennyi­sé­gű volt, ami a sza­bol­csi rend­őrök gya­kor­la­tá­ban is csak rit­kán for­dul elő, ugyan­is, több mint 400-szorosa volt a tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott jelen­tős mennyi­ség­nek. A rend­őr­ség gyors és szak­sze­rű beavat­ko­zá­sá­nak köszön­he­tő­en a vád­lot­tak nem tud­tak semennyit for­ga­lom­ba hozni, érté­ke­sí­te­ni a kemény drog­nak szá­mí­tó kábí­tó­szer­ből.

A tör­vény sze­rint az ilyen bűn­cse­lek­mé­nyért 5-től 20 évig, vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben nem ragasz­kod­nak a tár­gya­lás­hoz és elis­me­rik a bűnös­sé­gü­ket, akkor a bíró­ság ítél­je őket 7, illet­ve 5 év fegy­ház­bün­te­tés­re. Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szé­ken foly­ta­tó­dik.