Ugrás a tartalomra
Főoldal » Az ügyészségről » 10 másodperc - 1 jogi ismeret: a jog és az erkölcs

Bár a bün­te­tő­jog és az erkölcs sok­szor közös tőről fakad, azon­ban még­sem azo­no­sak egy­más­sal. Hiába van­nak olyan cse­le­ke­de­tek, ame­lyek miatt a jóér­zé­sű pol­gár fel­há­bo­ro­dik, és azon­nal bün­te­tő­el­já­rást és bör­tönt köve­tel, nem egy eset­ben „csak” a tár­sa­da­lom­ban kiala­kult erköl­csi elvá­rás sérül, míg a bün­te­tő­jog­ban lefek­te­tett sza­bály nem.

Ter­mé­sze­te­sen van­nak olyan erköl­csi sza­bá­lyok, ame­lyek bün­te­tő­jo­gi elvá­rás­sá vál­tak. Ugyan­ak­kor van­nak olyan maga­tar­tá­sok, ami­ket az állam bün­tet, a tár­sa­da­lom részé­ről erköl­csi elvá­rás még­sem kap­cso­ló­dik hozzá.