Ugrás a tartalomra
Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » 10 másodperc - 1 jogi ismeret: a törvényi tényállás
A Bün­te­tő Tör­vény­könyv meg­ha­tá­roz­za azo­kat a cse­lek­mé­nye­ket, mulasz­tá­so­kat, ami­ket a jog­al­ko­tó bűn­cse­lek­mény­ként kíván büntetni.
 
A tör­vény tény­ál­lás­ban fog­lal­ja össze mind­azt a körül­ményt, ami­nek tel­je­sül­nie kell ahhoz, hogy a cse­lek­mény, mulasz­tás bűn­cse­lek­mény legyen.
 
A bűn­cse­lek­mé­nyek­nek min­dig van egy alap­tény­ál­lá­sa, amit alap­eset­nek hívunk. A bűn­cse­lek­mé­nyek nagy részé­nek pedig van minő­sí­tett esete is, ami­kor az alap­eset­hez továb­bi olyan körül­mény tár­sul, ami súlyo­sab­bá teszi a bűn­cse­lek­ményt (pél­dá­ul ha az ember­ölést előre kiter­vel­ten köve­tik el).