Főoldal » Hírek » 107 millió forintot sikkasztottak ügyfelüktől a könyvelők - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség külö­nö­sen nagy érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a két köny­ve­lő­vel szem­ben, akik öt éven keresz­tül 107 mil­lió forin­tot sik­kasz­tot­tak el egyik ügyfelüktől.

A vád sze­rint a köny­ve­lő­ket egy szom­bat­he­lyi gaz­da­sá­gi tár­sa­ság a köny­ve­lé­si fel­ada­tok ellá­tá­sa mel­lett azzal is meg­bíz­ta, hogy a kész­pén­zes árbe­vé­te­lü­ket a tár­sa­ság folyó­szám­lá­i­ra fizes­sék be. A vád­lot­tak a bank­szám­lák felett ren­del­ke­zé­si jogot kap­tak, azok­ról uta­lá­so­kat is teljesíthettek.

A két köny­ve­lő a rájuk bízott össze­ge­ket azon­ban csak rész­ben, vagy egy­ál­ta­lán nem fizet­te be a sér­tett tár­sa­ság folyó­szám­lá­i­ra, így össze­sen 68 mil­lió forin­tot tulaj­do­ní­tot­tak el jog­ta­la­nul. Cse­lek­mé­nyü­ket a köny­ve­lés­ben fel­tün­te­tett valót­lan köl­csön­kö­ve­te­lés­sel leplezték.

A meg­vá­dolt nő és férfi ezen kívül a sér­tett gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­tő tiszt­ség­vi­se­lő­i­nek tudta és bele­egye­zé­se nél­kül – a meg­bí­zá­si díju­kon felül – min­den hónap­ban olyan össze­ge­ket is utal­tak át maguk­nak, melyek­ről valót­lan tar­tal­mú szám­lá­kat állí­tot­tak ki és helyez­tek el a köny­ve­lés­ben. Az elkö­ve­tők ezzel a mód­szer­rel továb­bi 39 mil­lió forin­tot sik­kasz­tot­tak el.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés, köz­ügyek­től eltil­tás és pénz­bün­te­tés mel­lett a szám­vi­te­li, könyv­vizs­gá­lói és adó­szak­ér­tői tevé­keny­ség vég­zé­sé­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tak­kal szem­ben, akik­nek bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.