Főoldal » Hírek » 11 és 12 éves fiúk az emődi rablók - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 12 éves fiú ellen rab­lás bűn­tet­te miatt. A fiú gyer­mek­ko­rú tár­sá­val Emő­dön, isko­lá­ba tartó kis­ko­rú­a­kat szó­lí­tott meg, és az isko­lás fiú­tól pénzt köve­telt, majd meg­rúg­ta, és a föl­dön fekvő sér­tet­től 500 forint apró­pénzt vett el.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és társa - aki 11 éves­ként még gyer­mek­ko­rú -, 2021. novem­ber ele­jén, reg­gel, Emő­dön isko­lá­ba igyek­vő kis­ko­rú fiút és lányt követ­tek azért, hogy a fiú pénzt sze­rez­hes­sen. Ami­kor utol­ér­ték őket, a vád­lott azt mond­ta a fiú­nak, hogy meg­vagy, majd meg­kér­dez­te, hogy van-e nála pénz. A sér­tett erre viszont úgy felelt, hogy nem ad neki. Erre a gyer­mek­ko­rú fiú meg­ra­gad­ta a sér­tett vál­lát, és rán­gat­ni kezd­te, mire a vád­lott vál­lá­nál fogva szin­tén lök­dös­te a sér­tet­tet, majd pedig meg­rúg­ta.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett a föld­re került, a 12 éves fiú ezt kihasz­nál­va, a tás­ká­ját, majd a ruhá­za­tát is átku­tat­ta, és 500 forint apró­pénzt vett el tőle, ezután gyer­mek­ko­rú tár­sá­val elment a hely­szín­ről.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fiú­val szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dést indít­vá­nyo­zott azzal, hogy annak tar­ta­ma alatt a bíró­ság ren­del­je el párt­fo­gó fel­ügye­le­tét, és köte­le­ző maga­tar­tá­si sza­bályt írjon elő részé­re.

A gyer­mek­ko­rú fiú­val szem­ben a Mis­kol­ci Rend­őr­ka­pi­tány­ság az eljá­rást – a gyer­mek­kor, mint bün­tet­he­tő­sé­get kizá­ró ok miatt – meg­szün­tet­te.