Főoldal » Hírek » 11 éven keresztül termesztett marihuánát kertjében a vádlott - FOTÓKKAL - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a Mar­ca­li kör­nyé­kén élő fér­fi­val szem­ben, akik fogyasz­tot­ta és terí­tet­te is a saját maga által ter­mesz­tett kábítószert.

A vád­lott még 2009-ben jutott mari­hu­á­na magok­hoz, ami­ket lakó­há­za udva­rá­nak egyik eldu­gott részén elül­te­tett, a kifej­lett növényt „learat­ta”, és annak leve­le­it a ház pad­lá­sán meg­szá­rí­tot­ta, majd a kész kábí­tó­szert elfo­gyasz­tot­ta. A férfi arra is gon­dolt, hogy a követ­ke­ző évi ülte­tés­hez is biz­to­sít­son mago­kat. Mivel a vád­lott az udvar gazos, elha­nya­golt részén ültet­te el a növé­nye­ket, így jó ideig sen­ki­nek nem szúrt sze­met az éves szin­ten kifej­lő­dött 3-4 növény (kép 1-2.).

A férfi egy idő után azon­ban keres­ked­ni is kez­dett az álta­la ter­mesz­tett kábí­tó­szer­rel, később pedig már amfe­ta­mint is adott el isme­rő­se­i­nek, amit maga is rend­sze­re­sen fogyasz­tott. A vád­lott­nál tar­tott ház­ku­ta­tás során a mar­ca­li nyo­mo­zók amfe­ta­mint és kan­na­biszt fog­lal­tak le, vala­mint több kábí­tó­szer ter­mesz­tés­hez hasz­nált esz­közt is fel­ku­tat­tak (kép 3.).

A vád­lot­tat végül 2020 máju­sá­ban fog­ták el a mar­ca­li rend­őrök. A férfi ekkor éppen Keszt­hely­ről tar­tott haza­fe­lé a gép­ko­csi­já­val, amire egy másik autó rend­szá­mát sze­rel­te fel, mivel a saját rend­szá­mát egy koráb­bi rend­őri intéz­ke­dés alkal­má­val bevon­ták. A vád­lott ráadá­sul a veze­tés során is kábí­tó­szer hatá­sa alatt állt, ezért a kábítószer-kereskedelem mel­lett egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés és bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés miatt is felel­nie kell.

A vád­lot­tat végül a rend­őrök őri­zet­be vet­ték, majd az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát is.

Az ügyész­ség az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés, köz­ügyek­től eltil­tás és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra tett indítványt.