Főoldal » Hírek » 12 éves fiúk raboltak - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Öt – az elkö­ve­tés­kor 12 és 16 év közöt­ti – fia­tal 2019 decem­be­ré­ben fényes nap­pal, a XX. kerü­let­ben kira­bolt egy 13 éves fiút. 

A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú­ak - három 12 éves fiú, vala­mint 14 és 16 éves tár­sa­ik - 2019. decem­ber 14-én, dél­után, a XX. kerü­let­ben fel­fi­gyel­tek egy 13 éves fiúra, majd követ­ték. Egyi­kük ráki­a­bált, hogy áll­jon meg, majd utána futot­tak. A sér­tett ekkor meg­állt, a vád­lot­tak pedig fél­kör­ív­ben, két sor­ban fel­so­ra­koz­tak mellette.

Az egyik 12 éves fiú meg­kér­dez­te a kis­ko­rú sér­tet­től, hogy van-e pénze. A sér­tett elmond­ta, hogy 5.000 forint van nála. Ekkor a 12 éves táma­dó meg­fe­nye­get­te, hogy meg­szúr­ja, ha nem adja oda a pénzt, 12 éves társa pedig – hogy fokoz­za a sér­tett féle­lem­ér­ze­tét – egy rugós bics­kát húzott ki a zse­bé­ből annyi­ra, hogy a nye­lét a sér­tett ész­re­ve­gye. A kis­ko­rú a bics­kát látva, vala­mint a szám­be­li és erő­fö­lény­ben lévő vád­lot­tak­tól félve átad­ta az 5.000 forintot.

A fia­ta­lok ezután elsza­lad­tak, az úton­ál­ló módon meg­szer­zett pénzt később egy gyors­ét­te­rem­ben elköltötték.

Az elkö­ve­tés­kor 12 éves fiúk ren­del­kez­tek bün­te­tő­jo­gi érte­lem­ben vett belá­tá­si képességgel.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Fia­tal­ko­rú­ak Bün­te­tő­ügye­i­nek Rész­le­ge az öt fia­tal­lal szem­ben fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság velük szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lést alkalmazzon.

A fel­vé­te­len a fia­tal­ko­rú táma­dók lát­ha­tó­ak, aho­gyan a sér­tett után fut­nak, majd aho­gyan a rab­lás után mene­kül­nek: https://www.facebook.com/watch/?v=486717853025776