Főoldal » Archív » 13 éves fiú rabolt Budapesten - vádemelés

A fia­tal­ko­rú fiú egy fel­nőtt­ko­rú nővel követ­te el a vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­ményt. A fiú pénz­vál­tás ürü­gyé­vel szó­lí­tot­ta meg a sér­tet­tet, majd ami­kor a nő elő­vet­te a pénz­tár­cá­ját, kikap­ta az abban lévő kész­pénzt, társa pedig bán­tal­maz­ni kezd­te a pén­zét vissza­sze­rez­ni pró­bá­ló nőt. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tés ide­jén 13 éves fiú és társa - egy akkor 23 éves nő - 2017. janu­ár 6-án, a IX. kerü­let, Hal­ler utcá­ban figyelt fel a jár­dán hala­dó nőre. A fiú azzal az ürüggyel szó­lí­tot­ta meg a sér­tet­tet, hogy sze­ret­né, ha fel­vál­ta­na neki 200 forin­tot. A nő elő­vet­te a pénz­tár­cá­ját, amit a fia­tal­ko­rú társa a tele­fon­já­val meg­vi­lá­gí­tott. Ekkor a fia­tal­ko­rú vád­lott a nyi­tott pénz­tár­cá­ból egy hir­te­len moz­du­lat­tal kika­pott 11.000 forint kész­pénzt, egy 5.000 forin­tost pedig eköz­ben fél­be­sza­kí­tott. A sér­tett meg­pró­bál­ta vissza­sze­rez­ni a pén­zét, ezért az elkö­ve­tő keze után kapott, ekkor azon­ban a vád­lott nő rátá­madt, ököl­lel több­ször meg­ütöt­te őt a fejét és a mellkasán.

A sér­tett az arcán zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Táma­dó­ja a bán­tal­ma­zá­sát csak egy par­ko­ló­őr köz­be­lé­pé­se miatt hagy­ta abba, majd fia­tal­ko­rú tár­sá­val együtt elme­ne­kült a helyszínről.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Gyermek- és Fia­tal­ko­rú­ak Bűn­ügye­i­nek Rész­le­ge a két elkö­ve­tőt rab­lás bűn­tet­té­vel vádolja.

A 13 éves vád­lot­tal szem­ben a tör­vény sze­rint csak intéz­ke­dés alkal­maz­ha­tó, ezért vele szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt a vád­irat­ban az ügyész­ség, míg tár­sá­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozta.