Főoldal » Hírek » 13 éves lánytól kért és kapott intim fotókat - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki az ismert közös­sé­gi olda­lon egy 13 éves lánnyal foly­ta­tott beszél­ge­té­sek során több­ször kért és kapott a kis­ko­rút ábrá­zo­ló intim fotó­kat.

A vád­irat sze­rint a har­tai férfi egy ismert közös­sé­gi olda­lon ismer­ke­dés cél­já­ból fel­vet­te a kap­cso­la­tot egy kis­ko­rú lánnyal. A sér­tett pro­fil ada­ta­i­nál sze­re­pelt a tény­le­ges élet­ko­ra, illet­ve a lány a fér­fi­val foly­ta­tott online beszél­ge­té­sek során közöl­te, hogy 13 éves. A kap­cso­lat­fel­vé­telt köve­tő­en a férfi már más­nap rákér­de­zett arra, szokott-e „rosszal­kod­ni”, és van-e ezek­ről fotó­ja. A lány a kérés­nek ele­get tett és vála­szul a szá­má­ra isme­ret­len fér­fi­nak magá­ról fel­tá­rul­ko­zó, a nemi­sé­get súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő nyílt­ság­gal ábrá­zo­ló fény­kép­fel­vé­te­le­ket készí­tett és kül­dött. Miu­tán a férfi meg­di­csér­te és újabb fel­vé­te­le­ket kért, a lány több alka­lom­mal kül­dött magá­ról intim fel­vé­te­le­ket.

A férfi később a por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket a beszél­ge­té­sek­kel együtt töröl­te.

Az ügyész­ség a fér­fit por­nog­ráf fel­vé­tel meg­szer­zé­sé­vel és tar­tá­sá­val elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a mobil­te­le­fon­ja elkob­zá­sát indít­vá­nyoz­za. Emel­lett a fér­fit a tör­vény köte­le­ző ren­del­ke­zé­se alap­ján vég­le­ges hatállyal el kell til­ta­ni min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól, amely­nek kere­té­ben 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát vagy gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, illet­ve kis­ko­rú­val egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.