Főoldal » Hírek » 14 éves fiútól rabolt egy férfi - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 23 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2022 augusz­tu­sá­ban tele­font rabolt egy 14 éves fiú­tól, koráb­ban pedig egy nőt akart pros­ti­tú­ci­ó­ra kény­sze­rí­te­ni.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021 őszén egy nőt pró­bált pros­ti­tú­ci­ó­ra kény­sze­rí­te­ni. A sér­tet­tet egy III. kerü­le­ti szál­lón ismer­te meg, aki­vel egy XIV. kerü­le­ti fabó­dé­ba köl­tö­zött. A vád­lott 2021 novem­be­ré­ben, egy szó­vál­tást köve­tő­en bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, ennek során több­ször meg­ütöt­te, majd letér­del­tet­te és arra uta­sí­tot­ta, hogy addig nem áll­hat fel, amíg azt ő meg nem enge­di. Ezt köve­tő­en közöl­te a meg­fé­lem­lí­tett nővel, hogy pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get kell végez­nie a Nyu­ga­ti téri alul­já­ró­ban, a keres­mé­nyét pedig át kell adnia. Ennek során azzal is meg­fe­nye­get­te a nőt, hogy ha meg­pró­bál elszök­ni tőle, akkor meg­ta­lál­ja és meg­öli, majd elvet­te tőle a sze­mé­lyes okmá­nya­it és a tele­fon­ját is. A bán­tal­ma­zás és fenye­ge­tés hatá­sá­ra a sér­tett nem mert ellen­kez­ni, és félel­mé­ben min­den­ben enge­del­mes­ke­dett a vád­lott­nak. A férfi ezt köve­tő­en elin­dult a sér­tet­tel a Nyu­ga­ti térre azért, hogy ott a nő az ő fel­ügye­le­te alatt pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get végez­zen, útköz­ben azon­ban a vil­la­mo­son össze­szó­lal­ko­zott egy utas­sal, amit a nő kihasz­nált, leszállt a vil­la­mos­ról és elfu­tott, majd egy járó­ke­lő segít­sé­gé­vel érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get.

Az elkö­ve­tő 2022. augusz­tus 19-én, este, a XIV. kerü­let, Mexi­kói úti villamos-végállomás köze­lé­ben meg­szó­lí­tott egy 14 éves fiút, és arra hivat­koz­va, hogy tele­fo­nál­ni sze­ret­ne, elkér­te a mobil­te­le­fon­ját. A fiú nem akar­ta oda­ad­ni, azon­ban segí­tő szán­dék­kal fel­aján­lot­ta, hogy fel­hív­ja az álta­la meg­je­lölt tele­fon­szá­mot, de a tele­fon­ja nála marad. A vád­lott elő­ször bedik­tált egy tele­fon­szá­mot, ezután azon­ban egy moz­du­lat­tal kivet­te a sér­tett kezé­ből a tele­font, majd ott­hagy­ta. A fiú utá­na­ment, és kér­lel­te, hogy adja vissza a tele­fon­ját, a vád­lott azon­ban tenyér­rel tar­kón ütöt­te a fia­talt, majd az 55.000 forint érté­kű tele­fon­nal elsza­ladt a hely­szín­ről.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tett kísér­le­té­vel, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, okirat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel, vala­mint rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban.

A fel­vé­tel ele­jén a tele­fon­rab­lás előz­mé­nye sze­re­pel, aho­gyan a vád­lott meg­szó­lít­ja a sér­tet­tet, majd egy­más mel­lett sétál­nak. Később az lát­ha­tó, aho­gyan a vád­lott az elvett tele­fon­nal mene­kül.