Főoldal » Archív » 15 éves fiúk raboltak Miskolcon

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat két elkö­ve­tő­vel szem­ben.

A vád­lott fiúk 2016 novem­be­ré­ben Mis­kol­con a Szent­pé­te­ri kapu város­rész­ben let­tek figyel­me­sek az arra kerék­pá­ro­zó fér­fi­ra. Elha­tá­roz­ták, hogy tőle érté­ke­ket sze­rez­nek, akár erő­szak­kal is. Meg­ál­lí­tot­ták a fér­fit és tőle ciga­ret­tát kér­tek. Miu­tán meg­kap­ták, pénzt kezd­tek köve­tel­ni. A sér­tett ezt nem adott nekik, hanem tovább indult a kerék­párt tolva.

A vád­lot­tak utána men­tek, majd egyi­kük meg­ütöt­te és hátba rúgta, mási­kuk pedig a föld­re lökte a fér­fit. Ezután a fiúk fel­ül­tek a kerék­pár­ra és távoz­tak a hely­szín­ről.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a férfi bor­dá­ja eltört.

A fiú­kat pár nap múlva ott­ho­nuk­ban vet­ték őri­zet­be, majd elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba kerül­tek.

Az alig 15 éves vád­lot­tak­kal szem­ben az ügyész­ség javí­tó­in­té­ze­ti neve­lést indít­vá­nyo­zott.