Főoldal » Hírek » 157 embert vert át - a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség 157 rend­be­li csa­lás miatt emelt vádat egy har­minc éves férfi ellen, aki inter­ne­tes hir­de­té­sek­re jelent­kez­ve csap­ta be a sér­tet­te­ket.

A vád­lot­tat 2021-ben 282 rend­be­li csa­lás miatt sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­ték. Az íté­let sze­rint elkö­ve­té­si mód­sze­re az volt, hogy olyan sér­tet­tek inter­ne­tes hir­de­té­se­i­re jelent­ke­zett, akik külön­bö­ző ter­mé­ke­ket keres­tek. A vád­lott azt állí­tot­ta, hogy a kere­sett ter­mék­kel ren­del­ke­zik és ígé­re­tet tett a ter­mék meg­kül­dé­sé­re a vétel­ár átuta­lá­sa után. A férfi a kere­sett dol­gok­kal nem ren­del­ke­zett, azo­kat így nem is tudta volna meg­kül­de­ni, a sér­tet­te­ket becsap­ta, ami­vel az volt a célja, hogy a vétel­ár­ként kért összeg­hez hoz­zá­jus­son.

A vád sze­rint a vád­lott még az elle­ne folyó eljá­rás alatt, 2020 szep­tem­be­ré­ben elha­tá­roz­ta, hogy foly­tat­ja a csa­lá­so­kat. Rend­sze­res jöve­del­me nem volt, arra úgy tett szert, hogy újabb és újabb hir­de­té­sek­re jelent­kez­ve állí­tot­ta, hogy ren­del­ke­zik a kere­sett játék­kal, elekt­ro­ni­kai, műsza­ki cik­kel és kérte a vétel­ár előre uta­lá­sát. Több bank­szám­lát hasz­nált a csa­lá­sok­ból szár­ma­zó pén­zek foga­dá­sá­ra, néhá­nyat kife­je­zet­ten e cél­ból nyi­tott.

A férfi 157, az ország külön­bö­ző része­in élő sze­mélyt csa­pott be, az egyes sér­tet­tek­nek 2.000 és 91.100 forint közöt­ti össze­gű kárt oko­zott, az összes kár több mint 1.700.000 forint.

A csa­lá­sok­nak az vetett véget, hogy a vád­lott meg­kezd­te koráb­ban kisza­bott sza­bad­ság­vesz­té­sé­nek letöl­té­sét.

A vád­lott cse­lek­mé­nyei közül a leg­sú­lyo­sabb bün­te­té­si téte­le három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.