Főoldal » Archív » 17 éves fiú rémisztgette a lányokat

Egy 17 éves fiú a 2017 nya­rá­tól 2018. május 3-ig tartó idő­szak­ban leg­ke­ve­sebb 10 alka­lom­mal meg­je­lent az egyik zala­eger­sze­gi isko­lá­nál, ahol a kerí­tés mel­lől leste az isko­lás lányo­kat, köz­ben nemi vágyá­nak a kielé­gí­té­se cél­já­ból önki­elé­gí­tést vég­zett. Ugyan­így tett akkor is, ami­kor egy alka­lom­mal egy szin­tén zala­eger­sze­gi másik isko­la mel­let­ti par­ko­ló­ból figyel­te a gyerekeket.

A fiú 2018. már­ci­us 5-én kora este az egyik isko­lá­tól köve­tett egy haza­fe­lé tartó 12 éves kis­lányt, akit a lép­cső­ház­ban utol­ért, lefog­ta, benyúlt a kabát­ja alá és a ruhá­za­tán keresz­tül test­szer­te fog­dos­ta. A kis­lány sza­ba­dul­ni pró­bált, kia­bál­ni kez­dett, mire a fiú a hely­szín­ről elmenekült.

A vád­lott 2018. feb­ru­ár 28-án dél körül Zala­eger­sze­gen, a Bala­to­ni útra veze­tő jár­da­sza­ka­szon önki­elé­gí­tést vég­zett egy vele szem­be­jö­vő kis­lány előtt, május 3-án pedig a zala­eger­sze­gi Hegy­al­ja úton muto­gat­ta nemi szer­vét három padon ülő kis­ko­rú lány előtt. Egy alka­lom­mal Zala­eger­sze­gen, a Fejér György utcá­tól köve­tett egy kis­ko­rú leányt, és több alka­lom­mal meg­fog­ta a fenekét.

A Zala Megyei Főügyész­ség a fiú ellen a Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szé­ken sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vádiratot.