Főoldal » Hírek » 18-20 éves ukrán embercsempészeket tartóztatott le a bíróság - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 18 és egy 20 éves ukrán állam­pol­gár­sá­gú, de Len­gyel­or­szág­ban, Lub­lin­ban élő férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik a gyanú sze­rint vasár­nap este az M44-es autó­úton tíz ille­gá­lis határ­át­lé­pőt szál­lí­tot­tak az autó­juk­ban.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 20 éves férfi 2021. janu­ár 24-én az esti órák­ban Magyar­or­szág terü­le­tén, a magyar-román határ köze­lé­ben, az Elek és Lőkös­há­za közöt­ti úton a sze­mély­gép­ko­csi­já­ba fel­vett öt iraki, két tuné­zi­ai és három egyip­to­mi állam­pol­gár­sá­gú sze­mélyt, akik az állam­ha­tárt gya­lo­go­san, a „zöld­ha­tá­ron”, enge­dély nél­kül lép­ték át. A 18 éves férfi „elő­fu­tó­ként” egy sze­mély­gép­ko­csi­val az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket szál­lí­tó autó előtt halad­va biz­to­sí­tot­ta az útvo­na­lat. Az elkö­ve­tők célja a sze­mé­lyek­nek az ország bel­se­je felé tör­té­nő szál­lí­tá­sa volt. A jog­ta­lan határ­át­lé­pő­ket szál­lí­tó autót 2021. janu­ár 24-én 21 óra 30 perc­kor az M44-es autó­út 76 kilo­mé­ter­szel­vé­nyé­nél von­ták ellen­őr­zés alá, míg a másik fér­fit rög­tön ezután a gödény­hal­mi pihe­nő­he­lyen fog­ták el.

A letar­tóz­ta­tás kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt azért került sor, mert a bün­te­tés vár­ha­tó mér­té­ké­re és a ter­hel­tek kül­föl­di kap­cso­la­ta­i­ra figye­lem­mel fenn­állt a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye. Más­részt a szer­ve­zett elkö­ve­tés­re és taga­dá­suk­ra figye­lem­mel az is meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő volt, hogy a ter­hel­tek, sza­bad­láb­ra kerü­lé­sük ese­tén a bün­te­tő­el­já­rás­ban részt vevő vagy más sze­mély meg­fé­lem­lí­té­sé­vel, befo­lyá­so­lá­sá­val vagy a tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök meg­sem­mi­sí­té­sé­vel, elrej­té­sé­vel a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­nék.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ér­tett és a ter­hel­tek letar­tóz­ta­tá­sát 1 hónap­ra elren­del­te.