Főoldal » Hírek » 18 év fegyházbüntetésre ítélték elsőfokon a visszatérő maszkos és parókás rablót – VIDEÓVAL – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A símasz­kos betö­rő rabolt is, ami­kor haza­ért a házi­gaz­da, majd újból pénz­hez akart jutni ugyan­ott, ekkor azon­ban már nem jutott zsák­mány­hoz; a Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a bíró­ság 18 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te nem jogerősen.

A vád­irat sze­rint egy férfi 2019. feb­ru­ár 6-án, éjfél körül, egy II. kerü­le­ti csa­lá­di ház­hoz ment azért, hogy onnan érté­ke­ket sze­rez­zen. A férfi magá­val vitt egy fegy­ver­nek lát­szó tár­gyat, a fejé­re símasz­kot húzott. A férfi betört a házba, és össze­ké­szí­tet­te azt, amit el akart lopni. Ekkor érke­zett haza az ott lakó férfi, akit a táma­dó meg­fe­nye­ge­tett a fegy­ver­nek lát­szó tárggyal és kész­pénz átadá­sá­ra kény­sze­rí­tet­te. A sér­tett egy­mil­lió forin­tot adott át, majd a rabló a pénz­zel távozott.

A vád­lott – továb­bi zsák­mány remé­nyé­ben – 2019. május 13-án, a dél­utá­ni órák­ban, ismét egy fegy­ver­nek lát­szó tárggyal, vala­mint újra álru­há­ba öltöz­ve, hosszú vörös paró­ká­ban vissza­tért a hely­szín­re, ahol meg­vár­ta és kény­sze­rí­te­ni pró­bál­ta a haza­té­rő sér­tet­tet, hogy adjon át még pénzt. A sér­tett nem tett ele­get a fel­szó­lí­tás­nak, és a szom­széd házak felé segít­sé­gért kia­bált, amely­nek hatá­sá­ra a vád­lott elmenekült.

A gyors és ala­pos fel­de­rí­tés alap­ján a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság Rab­lá­si Osz­tály nyo­mo­zói a Cél­kö­rö­zé­si Osz­tály, és a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont bevo­ná­sá­val már 2019. május 24-én elfog­ták a fér­fit, aki őri­zet­be és letar­tóz­ta­tás­ba került.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val, mint több­szö­rös vissza­eső­vel, szem­ben fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és két rend­be­li minő­sí­tett magán­lak­sér­tés miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Bíróságra.

A bíró­ság a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki a vád­dal egye­ző­en és őt 18 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint 10 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól és 1.000.000,- Ft-os vagyon­el­kob­zást alkal­ma­zott vele szem­ben. A bíró­ság meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a vád­lott nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

Az íté­let nem jog­erős, elle­ne a vád­lott és a védő eny­hébb minő­sí­tés meg­ál­la­pí­tá­sa és a bün­te­tés eny­hí­té­se cél­já­ból fel­leb­be­zés­sel élt.

A vád­lott jelen­leg más ügy­ben kisza­bott, jog­erős sza­bad­ság­vesz­tést tölt.

A rend­őr­ség által koráb­ban köz­zé­tett, vide­ót is tar­tal­ma­zó köz­le­mény itt elér­he­tő: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-a-maszkos-rablo