Főoldal » Archív » 18 éve elkövetett emberölésre derült fény

A Pest Megyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt indult bűn­ügy­ben tett indít­ványt annak a fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki 1999-ben vetet­te kútba és ölte meg a fele­sé­gét Budakalászon.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja az 1990-es évek­ben a fele­sé­gé­vel, a bűn­ügy sér­tett­jé­vel és gyer­me­ke­ik­kel Buda­ka­lá­szon élt. A házas­sá­guk az idő során meg­rom­lott, az asszony ita­loz­ni kez­dett. A férfi sza­ba­dul­ni akart a kap­cso­la­tuk­ból. Eldön­töt­te, hogy a fele­sé­gét meg­öli, azon­ban azt bal­eset­nek álcázza.

1999 feb­ru­ár­já­ban az egyik nap késő dél­előt­ti órá­i­ban a férfi az ittas sér­tet­tet a házuk udva­rán talál­ha­tó kút­hoz vezet­te. Ott az asszonyt a kútba lökte, a kutat lefed­te és a segít­sé­gért kiál­tó sér­tet­tet sor­sá­ra hagyta.

A férfi más­nap reg­gel érte­sí­tet­te a tűz­ol­tó­sá­got azzal, hogy a fele­sé­ge kútba ful­ladt. A halál­eset kap­csán akkor lefoly­ta­tott vizs­gá­lat ide­gen­ke­zű­sé­get nem álla­pí­tott meg.

A mos­tan­ra elő­ke­rült bizo­nyí­té­kok a férfi ter­hé­re előre kiter­vel­ten, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek gya­nú­ját ala­poz­zák meg.

A minő­sí­tett ember­ölés elkö­ve­té­se ese­tén - mely bűn­cse­lek­mény bün­tet­he­tő­sé­ge nem évül el - kiszab­ha­tó bün­te­tés súlyos­sá­ga miatt okkal lehet tar­ta­ni attól, hogy a férfi sza­ba­don hagy­va meg­szö­kik és annak a veszé­lye is fenn­áll, hogy a bün­te­tő­el­já­rás sike­rét veszélyezteti.

Ezen okok miatt a Pest Megyei Főügyész­ség a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re tett indítványt.